| |
พระพุทธวจนะเกี่ยวกับอโนตตัปปะ   |  

อโนตตัปปมูลกสูตร

[ว่าด้วยสัตว์ทั้งหลายเข้ากันได้ด้วยธาตุ]

ครั้งหนึ่ง พระพุทธเจ้าประทับ ณ พระเชตวัน อารามของท่านอนาถปิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ครั้งนั้นแล พระพุทธเจ้าได้ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายแล้วตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัตว์ทั้งหลายย่อมคบหา ย่อมสมาคมกันโดยธาตุ [นิสัยหรือสันดาน] ทีเดียว คือ สัตว์จำพวกที่ไม่มีโอตตัปปะย่อมคบหา ย่อมสมาคมกับสัตว์จำพวกที่ไม่มีโอตตัปปะ สัตว์จำพวกที่มีสุตะน้อยย่อมคบหาย่อมสมาคมกับสัตว์จำพวกที่มีสุตะน้อย สัตว์จำพวกที่มีปัญญาทรามย่อมคบหา ย่อมสมาคมกับสัตว์จำพวกที่มีปัญญาทราม สัตว์จำพวกที่มีโอตตัปปะย่อมคบหา ย่อมสมาคมกับสัตว์จำพวกที่มีโอตตัปปะ สัตว์จำพวกที่มีสุตะมากย่อมคบหา ย่อมสมาคมกับสัตว์จำพวกที่มีสุตะมาก สัตว์จำพวกที่มีปัญญา ย่อมคบหา ย่อมสมาคมกับสัตว์จำพวกที่มีปัญญา ฯ

สัตว์จำพวกที่ไม่มีโอตตัปปะย่อมคบหา ย่อมสมาคมกับสัตว์จำพวกที่ไม่มีโอตตัปปะ สัตว์จำพวกที่เกียจคร้านย่อมคบหา ย่อมสมาคมกับสัตว์จำพวกที่เกียจคร้าน สัตว์จำพวกที่มีปัญญาทรามย่อมคบหา ย่อมสมาคมกับสัตว์จำพวกที่มีปัญญาทราม สัตว์จำพวกที่มีโอตตัปปะย่อมคบหา ย่อมสมาคมกับสัตว์จำพวกที่มีโอตตัปปะ สัตว์จำพวกที่ปรารภความเพียรย่อมคบหา ย่อมสมาคมกับสัตว์จำพวกที่ปรารภความเพียร สัตว์จำพวกที่มีปัญญาย่อมคบหา ย่อมสมาคมกับสัตว์จำพวกที่มีปัญญา ฯ

สัตว์จำพวกที่ไม่มีโอตตัปปะย่อมคบหา ย่อมสมาคมกับสัตว์จำพวกที่ไม่มีโอตตัปปะ สัตว์จำพวกที่มีสติหลงลืมย่อมคบหา ย่อมสมาคมกับสัตว์จำพวกที่มีสติหลงลืม สัตว์จำพวกที่มีปัญญาทรามย่อมคบหา ย่อมสมาคมกับสัตว์จำพวกที่มีปัญญาทราม สัตว์จำพวกที่มีโอตตัปปะย่อมคบหา ย่อมสมาคมกับสัตว์จำพวกที่มีโอตตัปปะ สัตว์จำพวกที่มีสติมั่นคงย่อมคบหา ย่อมสมาคมกับสัตว์จำพวกที่มีสติมั่นคง สัตว์จำพวกที่มีปัญญาย่อมคบหา ย่อมสมาคมกับสัตว์จำพวกที่มีปัญญา ฯ


เกี่ยวกับตำราอภิธรรม ออนไลน์ (Disclaimer)
ตำราอภิธรรมออนไลน์ พัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือของอภิธรรมมหาวิทยาลัย วัดระฆังฯ วัดญาณเวศกวัน และ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เพื่อนำเสนอสื่อธรรมสำหรับการศึกษาค้นคว้า โดยได้รับอนุญาต และเอกสารต้นฉบับจากผู้เขียน ดังนี้
(๑) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๒), จิตปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๑, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๒) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๖), เจตสิกปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๒, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๓) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๖๓), รูปปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๖, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
ผู้สนใจศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือ และหลักสูตรการศึกษาได้ที่ สำนักงานอภิธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย วัดระฆังโฆษิตารามวรมหาวิหาร (คณะ ๗) แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ โทร ๐๒ ๔๑๑ ๔๕๔๖, ๑๒ ๔๑๒ ๑๐๘๔, ๐๘๖ ๐๓๘ ๒๙๓๓


  |