| |
โลกุตตรจิต มี ๒ นัย   |  

๑. โลกุตตรจิตโดยย่อ เป็นการนับตามองค์มรรค คือ มรรคจิต ผลจิต แบบธรรมดา ของสุกขวิปัสสกบุคคล มี ๘ ดวง เรียกว่า โลกุตตรจิตโดยองค์มรรค

๒. โลกุตตรจิตโดยพิสดาร เป็นการนับตามองค์ฌานที่ใช้เป็นบาทในการเจริญวิปัสสนาของฌานลาภีบุคคล จนได้บรรลุโลกุตตรจิตแล้ว มี ๔๐ ดวง เรียกว่า โลกุตตรจิตโดยองค์ฌาน

โลกุตตรจิตโดยย่อ

โลกุตตรจิตโดยย่อ เป็นการนับตามองค์มรรค คือ มรรคจิต ผลจิต แบบธรรมดาของสุกขวิปัสสกบุคคล มี ๘ ดวง คือ มรรคจิต ๔ ผลจิต ๔


เกี่ยวกับตำราอภิธรรม ออนไลน์ (Disclaimer)
ตำราอภิธรรมออนไลน์ พัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือของอภิธรรมมหาวิทยาลัย วัดระฆังฯ วัดญาณเวศกวัน และ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เพื่อนำเสนอสื่อธรรมสำหรับการศึกษาค้นคว้า โดยได้รับอนุญาต และเอกสารต้นฉบับจากผู้เขียน ดังนี้
(๑) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๒), จิตปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๑, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๒) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๖), เจตสิกปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๒, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๓) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๖๓), รูปปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๖, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
ผู้สนใจศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือ และหลักสูตรการศึกษาได้ที่ สำนักงานอภิธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย วัดระฆังโฆษิตารามวรมหาวิหาร (คณะ ๗) แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ โทร ๐๒ ๔๑๑ ๔๕๔๖, ๑๒ ๔๑๒ ๑๐๘๔, ๐๘๖ ๐๓๘ ๒๙๓๓


  |