| |
ความต่างกันระหว่างโลภะ กับ ฉันทะ   |  

โลภะ เป็นสภาวธรรมที่มีความต้องการอารมณ์ และเมื่อได้แล้วย่อมยินดีติดใจในอารมณ์นั้น เปรียบเหมือนบุคคลที่ต้องการรับประทานขนมหวาน หรือ อาหารอร่อย เมื่อได้รับประทานแล้ว ย่อมยินดีติดใจ อยากจะรับประทานอีก

ฉันทะ เป็นสภาวธรรมที่ต้องการเพื่อจะรับอารมณ์เท่านั้น เมื่อรับแล้ว ย่อมไม่มีความยินดีติดใจในอารมณ์นั้นแต่อย่างใด เปรียบเหมือน คนป่วยที่ต้องรับประทานยาขมหรือฝาด เมื่อหายป่วยแล้ว ย่อมไม่ต้องการรับประทานยาขมนั้นอีก


เกี่ยวกับตำราอภิธรรม ออนไลน์ (Disclaimer)
ตำราอภิธรรมออนไลน์ พัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือของอภิธรรมมหาวิทยาลัย วัดระฆังฯ วัดญาณเวศกวัน และ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เพื่อนำเสนอสื่อธรรมสำหรับการศึกษาค้นคว้า โดยได้รับอนุญาต และเอกสารต้นฉบับจากผู้เขียน ดังนี้
(๑) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๒), จิตปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๑, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๒) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๖), เจตสิกปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๒, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๓) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๖๓), รูปปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๖, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
ผู้สนใจศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือ และหลักสูตรการศึกษาได้ที่ สำนักงานอภิธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย วัดระฆังโฆษิตารามวรมหาวิหาร (คณะ ๗) แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ โทร ๐๒ ๔๑๑ ๔๕๔๖, ๑๒ ๔๑๒ ๑๐๘๔, ๐๘๖ ๐๓๘ ๒๙๓๓


  |