| |
เหตุให้อายุสั้น ๕ ประการ [อีกนัยหนึ่ง]   |  

ในทุติยอนายุสสาสูตร ตติยปัณณาสก์ อังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาต สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงเหตุที่ทำให้สัตว์อายุสั้นและอายุยืนไว้อย่างละ ๕ ประการรุ.๓๒๓ คือ

๑. อสัปปายการี ไม่ทำความสบายให้แก่ตนเอง

๒. สัปปายอมัตตัญญู ไม่รู้จักประมาณในสิ่งที่เป็นสัปปายะ

๓. อปริณตโภชี บริโภคสิ่งที่ย่อยยาก

๔. ทุสสีโล เป็นคนทุศีล

๕. ปาปมิตโต เป็นคนมีมิตรชั่ว

[ส่วนเหตุที่ทำให้อายุยืนนั้น ตรงกันข้ามจากเหตุ ๕ ประการนี้]


เกี่ยวกับตำราอภิธรรม ออนไลน์ (Disclaimer)
ตำราอภิธรรมออนไลน์ พัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือของอภิธรรมมหาวิทยาลัย วัดระฆังฯ วัดญาณเวศกวัน และ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เพื่อนำเสนอสื่อธรรมสำหรับการศึกษาค้นคว้า โดยได้รับอนุญาต และเอกสารต้นฉบับจากผู้เขียน ดังนี้
(๑) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๒), จิตปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๑, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๒) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๖), เจตสิกปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๒, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๓) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๖๓), รูปปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๖, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
ผู้สนใจศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือ และหลักสูตรการศึกษาได้ที่ สำนักงานอภิธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย วัดระฆังโฆษิตารามวรมหาวิหาร (คณะ ๗) แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ โทร ๐๒ ๔๑๑ ๔๕๔๖, ๑๒ ๔๑๒ ๑๐๘๔, ๐๘๖ ๐๓๘ ๒๙๓๓


  |