| |
ธัมมานุสสติ   |  

ธัมมานุสสติ หมายถึง การตามระลึกถึงพระธรรมคุณทั้งหลายอยู่เนือง ๆ เพื่อทำให้จิตสงบ ซึ่งได้แก่ การระลึกถึงพระธรรมคุณทั้ง ๖ ประการที่มีความลึกซึ้งและกว้างขวางด้วยพระคุณต่าง ๆ ดังนี้

๑. ส๎วากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม พระธรรมอันพระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้ว

๒. สันทิฏฐิโก เป็นธรรมที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเอง

๓. อะกาลิโก เป็นธรรมที่สามารถปฏิบัติตามได้และให้ผลได้ โดยไม่จำกัดกาลเวลา

๔. เอหิปัสสิโก เป็นธรรมที่ควรเรียกให้มาดู [มาปฏิบัติตาม]

๕. โอปะนะยิโก เป็นธรรมที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตน [น้อมนำมาปฏิบัติ]

๖. ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหิ เป็นธรรมที่ผู้รู้ทั้งหลาย พึงรู้ได้เฉพาะตน [รู้แทนกันไม่ได้,ปฏิบัติแทนกันไม่ได้]


เกี่ยวกับตำราอภิธรรม ออนไลน์ (Disclaimer)
ตำราอภิธรรมออนไลน์ พัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือของอภิธรรมมหาวิทยาลัย วัดระฆังฯ วัดญาณเวศกวัน และ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เพื่อนำเสนอสื่อธรรมสำหรับการศึกษาค้นคว้า โดยได้รับอนุญาต และเอกสารต้นฉบับจากผู้เขียน ดังนี้
(๑) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๒), จิตปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๑, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๒) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๖), เจตสิกปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๒, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๓) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๖๓), รูปปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๖, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
ผู้สนใจศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือ และหลักสูตรการศึกษาได้ที่ สำนักงานอภิธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย วัดระฆังโฆษิตารามวรมหาวิหาร (คณะ ๗) แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ โทร ๐๒ ๔๑๑ ๔๕๔๖, ๑๒ ๔๑๒ ๑๐๘๔, ๐๘๖ ๐๓๘ ๒๙๓๓


  |