| |
กามมีอุปมา ๗ ประการ   |  

๑. อัฏฐิกังกะลูปะมา กามอุปมาเหมือนร่างกระดูกที่ถูกสุนัขแทะ

๒. มังสะเปสูปะมา กามอุปมาเหมือนชิ้นเนื้อเป็นที่ปรารถนาของฝูงแร้ง

๓. ติณุกกูปะมา กามอุปมาเหมือนคบเพลิงหญ้าที่จะไหม้คนถือ

๔. อังคาระกาสูปะมา กามอุปมาเหมือนหลุมถ่านเพลิงที่เป็นอันตรายต่อผู้ตกลงไป

๕. สุปินะกูปะมา กามอุปมาเหมือนความฝันที่ว่างเปล่าเมื่อตื่นขึ้นมา

๖. ยาจิตะกูปะมา กามอุปมาเหมือนของที่ยืมเขามาซึ่งจะต้องใช้คืน

๗. รุกขะผะลูปะมา กามอุปมาเหมือนผลไม้เป็นที่ต้องการของผู้แสวงหา


เกี่ยวกับตำราอภิธรรม ออนไลน์ (Disclaimer)
ตำราอภิธรรมออนไลน์ พัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือของอภิธรรมมหาวิทยาลัย วัดระฆังฯ วัดญาณเวศกวัน และ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เพื่อนำเสนอสื่อธรรมสำหรับการศึกษาค้นคว้า โดยได้รับอนุญาต และเอกสารต้นฉบับจากผู้เขียน ดังนี้
(๑) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๒), จิตปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๑, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๒) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๖), เจตสิกปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๒, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๓) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๖๓), รูปปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๖, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
ผู้สนใจศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือ และหลักสูตรการศึกษาได้ที่ สำนักงานอภิธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย วัดระฆังโฆษิตารามวรมหาวิหาร (คณะ ๗) แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ โทร ๐๒ ๔๑๑ ๔๕๔๖, ๑๒ ๔๑๒ ๑๐๘๔, ๐๘๖ ๐๓๘ ๒๙๓๓


  |