| |
ผรุสวาจา มีองค์ ๓   |  

ผรุสวาจาจะสำเร็จเป็นกรรมบถได้นั้น ต้องประกอบด้วยองค์ ๓ คือ

๑. อักโกสิตัพโพ มีผู้อื่นที่จะพึงด่า

๒. กุปะจิตโต มีจิตโกรธเคือง

๓. อักโกสะนา กล่าวคำหยาบ คำบริภาษออกไป

ประโยคของผรุสวาจานี้มีอย่างเดียวเหมือนกัน คือ สาหัตถิกปโยค ได้แก่กล่าวเอง ทำเอง เป็นได้ทั้งวจีประโยค และกายประโยค ทำนองเดียวกับปิสุณวาจา

ผรุสวาจาที่ประกอบด้วยองค์ ๓ เหล่านี้ครบบริบูรณ์ย่อมมีโทษมาก เรียกว่า มหาสาวัชชะ ส่วนผรุสวาจาที่ไม่ครบองค์ทั้ง ๓ นี้ คือ ขาดไปอย่างใดอย่างหนึ่ง ชื่อว่า มีโทษน้อย เรียกว่า อัปปสาวัชชะ


เกี่ยวกับตำราอภิธรรม ออนไลน์ (Disclaimer)
ตำราอภิธรรมออนไลน์ พัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือของอภิธรรมมหาวิทยาลัย วัดระฆังฯ วัดญาณเวศกวัน และ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เพื่อนำเสนอสื่อธรรมสำหรับการศึกษาค้นคว้า โดยได้รับอนุญาต และเอกสารต้นฉบับจากผู้เขียน ดังนี้
(๑) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๒), จิตปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๑, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๒) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๖), เจตสิกปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๒, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๓) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๖๓), รูปปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๖, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
ผู้สนใจศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือ และหลักสูตรการศึกษาได้ที่ สำนักงานอภิธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย วัดระฆังโฆษิตารามวรมหาวิหาร (คณะ ๗) แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ โทร ๐๒ ๔๑๑ ๔๕๔๖, ๑๒ ๔๑๒ ๑๐๘๔, ๐๘๖ ๐๓๘ ๒๙๓๓


  |