| |
สัญญาเจตสิก   |  

สัญญาเจตสิก เป็นธรรมชาติที่จำอารมณ์ หมายความว่า เป็นสภาวธรรมที่ทำหน้าที่ในการจำอารมณ์ต่าง ๆ ที่สัมปยุตตธรรม คือ จิตและเจตสิกที่เกิดพร้อมกับตนแต่ละครั้งได้ทำการรับรู้ ได้แก่ การกำหนดจดจำว่า สีเขียว สีแดง สีเหลือง สีขาว หรือ สั้น ยาว กลม แบน อ้วน ผอม เป็นต้น แล้วเก็บข้อมูลไว้ เมื่ออารมณ์เช่นนั้นหรืออารมณ์ใกล้เคียงปรากฏขึ้นอีก สัญญาเจตสิกย่อมป้อนข้อมูลของสภาพอารมณ์เก่าที่เคยรับรู้มาแล้วให้แก่มโนวิญญาณจิต ด้วยเหตุนี้ จึงทำให้บุคคลทั้งหลายสามารถกำหนดจดจำสภาพอารมณ์ต่าง ๆ และจำข้อมูลเรื่องราวต่าง ๆ ได้ ที่เป็นเช่นนี้ เพราะมีสัญญาเจตสิกเป็นผู้กำหนดจดจำสภาพของอารมณ์ไว้นั่นเอง ดังมีวจนัตถะแสดงว่า นิมิตตะกะระเณนะ อารัมมะณัง สัญชานาตีติ = สัญญา แปลว่า ธรรมชาติที่จำอารมณ์ด้วยการทำเครื่องหมายไว้ ชื่อว่า สัญญา


เกี่ยวกับตำราอภิธรรม ออนไลน์ (Disclaimer)
ตำราอภิธรรมออนไลน์ พัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือของอภิธรรมมหาวิทยาลัย วัดระฆังฯ วัดญาณเวศกวัน และ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เพื่อนำเสนอสื่อธรรมสำหรับการศึกษาค้นคว้า โดยได้รับอนุญาต และเอกสารต้นฉบับจากผู้เขียน ดังนี้
(๑) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๒), จิตปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๑, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๒) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๖), เจตสิกปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๒, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๓) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๖๓), รูปปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๖, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
ผู้สนใจศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือ และหลักสูตรการศึกษาได้ที่ สำนักงานอภิธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย วัดระฆังโฆษิตารามวรมหาวิหาร (คณะ ๗) แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ โทร ๐๒ ๔๑๑ ๔๕๔๖, ๑๒ ๔๑๒ ๑๐๘๔, ๐๘๖ ๐๓๘ ๒๙๓๓


  |