| |
จาตุปาริสุทธิศีล ๔ ประการ   |  

๑. ปาฏิโมกขสังวรศีล หมายถึง ศีลที่เกิดจากการสำรวมในพระปาฏิโมกข์ คือ ศีลที่เป็นหลักใหญ่ของแต่ละบุคคล ได้แก่ ศีล ๒๒๗ ของภิกษุ ศีล ๓๑๑ ของภิกษุณี ศีล ๑๐ ของสามเณรและสามเณรี ศีล ๕ ศีล ๘ ของอุบาสกอุบาสิกา

๒. อินทริยสังวรศีล หมายถึง ศีลที่เกิดจากการสำรวมอินทรีย์ ๖ คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เพื่อมิให้เกิดความยินดียินร้าย ในเมื่อตาเห็นรูป หูได้ยินเสียง จมูกดมกลิ่น ลิ้นลิ้มรส กายกระทบสัมผัส และใจคิดนึกถึงอารมณ์ต่าง ๆ

๓. อาชีวปาริสุทธิศีล หมายถึง ศีลที่เกิดจากการหาเลี้ยงชีพในทางที่ถูกต้องตามหลักศีลธรรม วัฒนธรรมประเพณี และกฎหมายบ้านเมือง

๔. ปัจจยสันนิสสิตศีล หมายถึง ศีลเกิดจากการใช้สอยปัจจัย ๔ ด้วยการพิจารณาอย่างแยบคายแล้วจึงบริโภคใช้สอย


เกี่ยวกับตำราอภิธรรม ออนไลน์ (Disclaimer)
ตำราอภิธรรมออนไลน์ พัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือของอภิธรรมมหาวิทยาลัย วัดระฆังฯ วัดญาณเวศกวัน และ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เพื่อนำเสนอสื่อธรรมสำหรับการศึกษาค้นคว้า โดยได้รับอนุญาต และเอกสารต้นฉบับจากผู้เขียน ดังนี้
(๑) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๒), จิตปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๑, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๒) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๖), เจตสิกปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๒, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๓) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๖๓), รูปปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๖, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
ผู้สนใจศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือ และหลักสูตรการศึกษาได้ที่ สำนักงานอภิธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย วัดระฆังโฆษิตารามวรมหาวิหาร (คณะ ๗) แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ โทร ๐๒ ๔๑๑ ๔๕๔๖, ๑๒ ๔๑๒ ๑๐๘๔, ๐๘๖ ๐๓๘ ๒๙๓๓


  |