| |
ขันติ ๓ ประการ   |  

๑. ทนลำบากตรากตรำ หมายถึง ความอดทนต่อการทำกิจการงานอันเหนื่อยยาก เพื่อความเป็นอยู่ของตนเองก็ดี ของครอบครัวก็ดี หรือของสังคม ประเทศชาติและพระศาสนาก็ดี โดยหมั่นทำธุระหน้าที่ของตนไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยาก ไม่ทำด้วยความมักง่าย ไม่เกียจคร้าน ทนเพื่อสร้างสรรค์คุณงามความดีให้ปรากฏ เพื่อประโยชน์ในโลกนี้ ประโยชน์ในโลกหน้า ตลอดถึงประโยชน์อย่างยิ่ง คือ พระนิพพาน

๒. ทนต่อความเจ็บไข้ หมายถึง เมื่อถึงคราวเจ็บไข้ได้ป่วย ก็อดทนไว้ได้ ไม่แสดงอาการทุรนทุรายจนเกินเหตุ หรือไม่บ่น ไม่ร้องไห้ ไม่น้อยใจ เพราะรูปนามนั้นย่อมมีทุกข์อยู่ประจำอย่างนั้น โดยธรรมชาติของรูปนามขันธ์ ๕ ไม่มีใครต้านทานป้องกันได้

๓. ทนต่อความเจ็บใจ หมายถึง ทนต่อการถูกด่าว่าเสียดสีของผู้อื่น ทนต่อการได้ประสบกับอนิฏฐารมณ์ ซึ่งเป็นอารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าชอบใจต่าง ๆ


เกี่ยวกับตำราอภิธรรม ออนไลน์ (Disclaimer)
ตำราอภิธรรมออนไลน์ พัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือของอภิธรรมมหาวิทยาลัย วัดระฆังฯ วัดญาณเวศกวัน และ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เพื่อนำเสนอสื่อธรรมสำหรับการศึกษาค้นคว้า โดยได้รับอนุญาต และเอกสารต้นฉบับจากผู้เขียน ดังนี้
(๑) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๒), จิตปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๑, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๒) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๖), เจตสิกปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๒, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๓) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๖๓), รูปปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๖, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
ผู้สนใจศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือ และหลักสูตรการศึกษาได้ที่ สำนักงานอภิธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย วัดระฆังโฆษิตารามวรมหาวิหาร (คณะ ๗) แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ โทร ๐๒ ๔๑๑ ๔๕๔๖, ๑๒ ๔๑๒ ๑๐๘๔, ๐๘๖ ๐๓๘ ๒๙๓๓


  |