| |
ลักษณะประจำตัวของคนราคจริต ๘ ประการ   |  

ในคัมภีร์วิสุทธิมรรค ท่านพระพุทธโฆสาจารย์ได้แสดงลักษณะนิสัยหรือธัมมปวัตติ คือ นิสัยและความประพฤติของบุคคลผู้หนักในราคจริตไว้ ๘ ประการรุ.๒๘๘ ดังต่อไปนี้

๑. มายา เป็นคนมีมายา [เจ้าเล่ห์มารยามาก]

๒. สาเถยโย เป็นคนมักโอ้อวด [ชอบอวดเก่งไปทุกเรื่อง]

[๒ ข้อนี้เข้าลักษณะว่า ปิดชั่ว อวดดี]

๓. มาโน เป็นคนถือตัวจัด [เย่อหยิงจองหอง]

๔. ปาปิจฉตา เป็นคนมีความปรารถนาลามก [ปรารถนาในทางเลวทราม]

๕. มหิจฉตา เป็นคนมีความมักมาก [มักใหญ่ใฝ่สูง]

๖. อสันตุฏฐิตา เป็นคนไม่มีความสันโดษ [ไม่รู้จักพอ ไม่รู้จักประมาณ]

๗. สิงคัง เป็นคนมีแง่งอน [เจ้าแง่แสนงอน]

๘. จาปัล๎ยัง เป็นคนขี้งอน [ชอบให้คนเอาใจ]


เกี่ยวกับตำราอภิธรรม ออนไลน์ (Disclaimer)
ตำราอภิธรรมออนไลน์ พัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือของอภิธรรมมหาวิทยาลัย วัดระฆังฯ วัดญาณเวศกวัน และ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เพื่อนำเสนอสื่อธรรมสำหรับการศึกษาค้นคว้า โดยได้รับอนุญาต และเอกสารต้นฉบับจากผู้เขียน ดังนี้
(๑) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๒), จิตปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๑, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๒) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๖), เจตสิกปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๒, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๓) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๖๓), รูปปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๖, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
ผู้สนใจศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือ และหลักสูตรการศึกษาได้ที่ สำนักงานอภิธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย วัดระฆังโฆษิตารามวรมหาวิหาร (คณะ ๗) แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ โทร ๐๒ ๔๑๑ ๔๕๔๖, ๑๒ ๔๑๒ ๑๐๘๔, ๐๘๖ ๐๓๘ ๒๙๓๓


  |