| |
พระสกิทาคามี ๕ ประเภท

๑. อิธะ ปัต์วา อิธะ ปรินิพพายี หมายถึง ผู้ที่สำเร็จเป็นพระสกิทาคามีบุคคลในมนุษยโลกนี้แล้วได้บรรลุอริยมรรคอริยผลเบื้องสูงขึ้นไป จนถึงอรหัตตมรรคอรหัตตผล แล้วเข้าสู่ปรินิพพานในมนุษยโลกนี้

๒. ตัตถะ ปัต๎วา ตัตถะ ปรินิพพายี หมายถึง ผู้ที่สำเร็จเป็นพระสกิทาคามีบุคคลในเทวโลก แล้วได้บรรลุอริยมรรคอริยผลเบื้องสูงขึ้นไป จนถึงอรหัตตมรรคอรหัตตผลแล้วเข้าสู่ปรินิพพานในเทวโลกนั้น

๓. อิธะ ปัต๎วา ตัตถะ ปรินิพพายี หมายถึง ผู้ที่สำเร็จเป็นพระสกิทาคามีบุคคลในมนุษยโลกนี้ แล้วจุติจากโลกนี้ไปเกิดในเทวโลก แล้วได้บรรลุอริยมรรคอริยผลเบื้องสูงขึ้นไป จนถึงอรหัตตมรรคอรหัตตผล แล้วเข้าสู่ปรินิพพานในเทวโลกนั้น

๔. ตัตถะ ปัต๎วา อิธะ ปรินิพพายี หมายถึง ผู้ที่สำเร็จเป็นพระสกิทาคามีบุคคลในเทวโลก แล้วจุติจากเทวโลกมาปฏิสนธิในมนุษยโลกนี้ แล้วได้บรรลุอริยมรรคอริยผลเบื้องสูงขึ้นไปตามลำดับจนถึงอรหัตตมรรคอรหัตตผล แล้วเข้าสู่ปรินิพพานในมนุษยโลกนี้

๕. อิธะ ปัต๎วา ตัตถะ นิพพัตเตต๎วา อิธะ ปรินิพพายี หมายถึง ผู้ที่สำเร็จเป็นพระสกิทาคามีบุคคลในมนุษย์โลกนี้แล้ว จุติจากมนุษย์โลกไปเกิดในเทวโลกแล้วจุติจากเทวโลกมาปฏิสนธิในมนุษยโลกนี้อีก แล้วได้บรรลุอริยมรรคอริยผลเบื้องสูงขึ้นไปตามลำดับ จนถึงอรหัตตมรรคอรหัตตผล แล้วเข้าสู่ปรินิพพานในมนุษยโลกนี้


เกี่ยวกับตำราอภิธรรม ออนไลน์ (Disclaimer)
ตำราอภิธรรมออนไลน์ พัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือของอภิธรรมมหาวิทยาลัย วัดระฆังฯ วัดญาณเวศกวัน และ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เพื่อนำเสนอสื่อธรรมสำหรับการศึกษาค้นคว้า โดยได้รับอนุญาต และเอกสารต้นฉบับจากผู้เขียน ดังนี้
(๑) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๒), จิตปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๑, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๒) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๖), เจตสิกปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๒, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๓) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๖๓), รูปปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๖, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
ผู้สนใจศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือ และหลักสูตรการศึกษาได้ที่ สำนักงานอภิธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย วัดระฆังโฆษิตารามวรมหาวิหาร (คณะ ๗) แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ โทร ๐๒ ๔๑๑ ๔๕๔๖, ๑๒ ๔๑๒ ๑๐๘๔, ๐๘๖ ๐๓๘ ๒๙๓๓


  |