| |
วิชชา ๓   |  

วิชชา แปลว่า ความรู้แจ้ง หมายถึง ความรู้แจ้งเป็นพิเศษในสิ่งต่าง ๆ ซึ่งวิสัยของบุคคลสามัญทั่วไปรู้ไม่ได้ หรือรู้ได้ไม่เท่าเทียม มี ๓ อย่าง คือ

๑. ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ ญาณปัญญาที่สามารถระลึกชาติในกาลก่อนได้ ตามสมควรแก่กำลังปัญญาของตน

๒. ทิพพจักขุญาณ หรือ จุตูปปาตญาณ ญาณปัญญาที่สามารถให้เกิดตาทิพย์ หรือรู้จุติและปฏิสนธิของสัตว์ทั้งหลายได้

๓. อาสวักขยญาณ ญาณปัญญาที่เป็นเหตุให้อาสวกิเลสทั้งหลายหมดสิ้นไปจากขันธสันดานบรรลุเป็นพระอรหันต์พร้อมทั้งรู้ชัดว่า ชาติสิ้นแล้ว พรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้ว ไม่มีกิจอื่นที่ต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกแล้ว จึงเรียกว่า พระขีณาสพ


เกี่ยวกับตำราอภิธรรม ออนไลน์ (Disclaimer)
ตำราอภิธรรมออนไลน์ พัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือของอภิธรรมมหาวิทยาลัย วัดระฆังฯ วัดญาณเวศกวัน และ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เพื่อนำเสนอสื่อธรรมสำหรับการศึกษาค้นคว้า โดยได้รับอนุญาต และเอกสารต้นฉบับจากผู้เขียน ดังนี้
(๑) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๒), จิตปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๑, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๒) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๖), เจตสิกปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๒, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๓) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๖๓), รูปปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๖, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
ผู้สนใจศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือ และหลักสูตรการศึกษาได้ที่ สำนักงานอภิธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย วัดระฆังโฆษิตารามวรมหาวิหาร (คณะ ๗) แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ โทร ๐๒ ๔๑๑ ๔๕๔๖, ๑๒ ๔๑๒ ๑๐๘๔, ๐๘๖ ๐๓๘ ๒๙๓๓


  |