| |
จำแนกโลกุตตรจิตโดยเภทนัย ๙   |  

จำแนกโลกุตตรจิต โดยชาติเภทนัย มี ๒ อย่าง คือ

มรรคจิต ๔ หรือ ๒๐ จัดเป็น กุศลชาติ

ผลจิต ๔ หรือ ๒๐ จัดเป็น วิบากชาติ

จำแนกโลกุตตรจิต โดยภูมิเภทนัย จัดเป็น โลกุตตรภูมิ

จำแนกโลกุตตรจิต โดยภูมิเภทนัย จัดเป็น โลกุตตรภูมิ

จำแนกโลกุตตรจิต โดยโสภณเภทนัย จัดเป็น โสภณจิต

จำแนกโลกุตตรจิต โดยโลกเภทนัย จัดเป็น โลกุตตรจิต

จำแนกโลกุตตรจิต โดยเหตุเภทนัย จัดเป็น สเหตุกจิต

จำแนกโลกุตตรจิต โดยฌานเภทนัย จัดเป็น ฌานจิต

จำแนกโลกุตตรจิต โดยเวทนาเภทนัย มี ๒ อย่าง คือ

โลกุตตรปฐมฌานจิต ๘ โลกุตตรทุติยฌานจิต ๘ โลกุตตรตติยฌานจิต ๘ และโลกุตตรจตุตถฌานจิต ๘ รวม ๓๒ ดวงนี้ จัดเป็น โสมนัสสสหคตจิต

โลกุตตรปัญจมฌานจิต ๘ จัดเป็น อุเบกขาสหคตจิต

จำแนกโลกุตตรจิต โดยสัมปโยคเภทนัย จัดเป็น ญาณสัมปยุตตจิต

จำแนกโลกุตตรจิต โดยสังขารเภทนัย จัดเป็น สสังขาริกจิต


เกี่ยวกับตำราอภิธรรม ออนไลน์ (Disclaimer)
ตำราอภิธรรมออนไลน์ พัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือของอภิธรรมมหาวิทยาลัย วัดระฆังฯ วัดญาณเวศกวัน และ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เพื่อนำเสนอสื่อธรรมสำหรับการศึกษาค้นคว้า โดยได้รับอนุญาต และเอกสารต้นฉบับจากผู้เขียน ดังนี้
(๑) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๒), จิตปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๑, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๒) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๖), เจตสิกปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๒, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๓) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๖๓), รูปปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๖, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
ผู้สนใจศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือ และหลักสูตรการศึกษาได้ที่ สำนักงานอภิธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย วัดระฆังโฆษิตารามวรมหาวิหาร (คณะ ๗) แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ โทร ๐๒ ๔๑๑ ๔๕๔๖, ๑๒ ๔๑๒ ๑๐๘๔, ๐๘๖ ๐๓๘ ๒๙๓๓


  |