| |
โลกุตตรจิตโดยพิสดาร   |  

โลกุตตรจิตโดยพิสดาร เป็นการนับตามฌานที่ใช้เป็นบาทในการเจริญวิปัสสนาของฌานลาภีบุคคล เมื่อฌานลาภีบุคคลใช้ฌานชั้นใดเป็นบาทเจริญวิปัสสนาจนได้บรรลุโลกุตตรจิตแล้ว ย่อมเรียกมรรคจิตผลจิตตามฌานที่ใช้เป็นบาทนั้น ฌานจิตมี ๕ ระดับ คือ ปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน จตุตถฌาน ปัญจมฌาน ฉะนั้น มรรคจิต ผลจิต แต่ละชั้นนั้นย่อมมีได้ชั้น ๕ ดวง ตามอำแห่งฌานนั้น โลกุตตรจิตมี ๘ ดวง คูณด้วยฌาน ๕ จึงเป็นโลกุตตรจิต ๔๐ ดวง คือ มรรคจิต ๒๐ ผลจิต ๒๐ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้


เกี่ยวกับตำราอภิธรรม ออนไลน์ (Disclaimer)
ตำราอภิธรรมออนไลน์ พัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือของอภิธรรมมหาวิทยาลัย วัดระฆังฯ วัดญาณเวศกวัน และ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เพื่อนำเสนอสื่อธรรมสำหรับการศึกษาค้นคว้า โดยได้รับอนุญาต และเอกสารต้นฉบับจากผู้เขียน ดังนี้
(๑) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๒), จิตปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๑, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๒) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๖), เจตสิกปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๒, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๓) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๖๓), รูปปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๖, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
ผู้สนใจศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือ และหลักสูตรการศึกษาได้ที่ สำนักงานอภิธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย วัดระฆังโฆษิตารามวรมหาวิหาร (คณะ ๗) แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ โทร ๐๒ ๔๑๑ ๔๕๔๖, ๑๒ ๔๑๒ ๑๐๘๔, ๐๘๖ ๐๓๘ ๒๙๓๓


  |