| |
พระโสดาบัน ๓ ประเภทเนื่องด้วยอินทรีย์   |  

๑. เอกพีชีโสดาบัน หมายถึง พระโสดาบันที่มีชาติกำเนิดอีกเพียงชาติเดียว หมายความว่า เป็นบุคคลที่จะเกิดอีกเพียง ๑ ชาติ แล้วจะได้บรรลุมรรคเบื้องสูงขึ้นไปจนถึงอรหัตตมรรคอรหัตตผล แล้วเข้าสู่พระนิพพาน พระโสดาบันประเภทนี้เป็นผู้บำเพ็ญบารมีมาด้วยอินทรีย์ทั้ง ๕ มาอย่างแก่กล้า

๒. โกลังโกลโสดาบัน หมายถึง พระโสดาบันที่มีชาติกำเนิดอีก ๒-๖ ชาติหมายความว่า เป็นบุคคลที่จะเกิดอีกอย่างมากเพียง ๖ ชาติ แล้วจะได้บรรลุมรรคผลเบื้องสูงขึ้นไปจนถึงอรหัตตมรรคอรหัตตผล แล้วเข้าสู่พระนิพพาน พระโสดาบันประเภทนี้ เป็นผู้บำเพ็ญบารมีมาด้วยอินทรีย์ทั้ง ๕ มาอย่างปานกลาง

๓. สัตตักขัตตุปรมโสดาบัน หมายถึง พระโสดาบันที่มีชาติกำเนิดอีกเพียง ๗ ชาติ หมายความว่า เป็นบุคคลที่จะเกิดอีกเพียง ๗ ชาติ แล้วจะได้บรรลุมรรคผลเบื้องสูงขึ้นไป จนถึงอรหัตตมรรคอรหัตตผล แล้วเข้าสู่พระนิพพาน พระโสดาบันประเภทนี้ เป็นผู้บำเพ็ญบารมีมาด้วยอินทรีย์ทั้ง ๕ มาอย่างอ่อน


เกี่ยวกับตำราอภิธรรม ออนไลน์ (Disclaimer)
ตำราอภิธรรมออนไลน์ พัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือของอภิธรรมมหาวิทยาลัย วัดระฆังฯ วัดญาณเวศกวัน และ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เพื่อนำเสนอสื่อธรรมสำหรับการศึกษาค้นคว้า โดยได้รับอนุญาต และเอกสารต้นฉบับจากผู้เขียน ดังนี้
(๑) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๒), จิตปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๑, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๒) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๖), เจตสิกปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๒, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๓) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๖๓), รูปปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๖, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
ผู้สนใจศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือ และหลักสูตรการศึกษาได้ที่ สำนักงานอภิธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย วัดระฆังโฆษิตารามวรมหาวิหาร (คณะ ๗) แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ โทร ๐๒ ๔๑๑ ๔๕๔๖, ๑๒ ๔๑๒ ๑๐๘๔, ๐๘๖ ๐๓๘ ๒๙๓๓


  |