| |
อภิญญาจิต   |  

อภิญญาจิต เป็นจิตพิเศษที่เกิดขึ้นด้วยอำนาจของรูปาวจรปัญจมฌานกุศลจิต ๑ และรูปาวจรปัญจมฌานกิริยาจิต ๑ ที่มีกำลังแก่กล้า ทำให้มีความสามารถรู้สิ่งต่างๆ ได้เป็นพิเศษ แต่ไม่มีจิตอื่นอีกต่างหากออกไปจากจิต ๘๙ หรือ ๑๒๑ ดวงนั้น ซึ่งองค์ธรรม ได้แก่ รูปาวจรปัญจมฌานกุศลจิต ๑ และรูปาวจรปัญจมฌานกิริยาจิต ๑ นั่นเอง เรียกว่า อภิญญาจิต ๒

รูปาวจรปัญจมฌานกุศลจิต เรียกว่า อภิญญากุศลจิต เป็นจิตที่เกิดขึ้นเป็นพิเศษสำหรับติเหตุกปุถุชนและพระเสกขบุคคล ๓ [คือ พระโสดาบัน พระสกิทาคามี พระอนาคามี] ผู้ได้อภิญญาในขณะที่ทำอภิญญาสมาบัติ

รูปาวจรปัญจมฌานกิริยาจิต เรียกว่า อภิญญากิริยาจิต เป็นจิตที่เกิดขึ้นเป็นพิเศษสำหรับพระอรหันต์ผู้ได้อภิญญาในขณะที่ทำอภิญญาสมาบัติ


เกี่ยวกับตำราอภิธรรม ออนไลน์ (Disclaimer)
ตำราอภิธรรมออนไลน์ พัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือของอภิธรรมมหาวิทยาลัย วัดระฆังฯ วัดญาณเวศกวัน และ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เพื่อนำเสนอสื่อธรรมสำหรับการศึกษาค้นคว้า โดยได้รับอนุญาต และเอกสารต้นฉบับจากผู้เขียน ดังนี้
(๑) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๒), จิตปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๑, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๒) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๖), เจตสิกปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๒, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๓) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๖๓), รูปปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๖, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
ผู้สนใจศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือ และหลักสูตรการศึกษาได้ที่ สำนักงานอภิธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย วัดระฆังโฆษิตารามวรมหาวิหาร (คณะ ๗) แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ โทร ๐๒ ๔๑๑ ๔๕๔๖, ๑๒ ๔๑๒ ๑๐๘๔, ๐๘๖ ๐๓๘ ๒๙๓๓


  |