| |
เรื่องแสลงหู ๕ ประการ   |  

ในทุกกถาสูตร จตุกกปัณณาสก์ อังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาต สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงถึงคำพูดที่เป็นเรื่องแสลงหู ซึ่งเป็นสัททารมณ์ที่ปรากฏทางโสตทวารและต่อด้วยมโนทวาร ทำให้บุคคลรับรู้และแปลงออกมาเป็นความหมายของสัททารมณ์นั้นให้กลายเป็นสัททบัญญัติที่เป็นธัมมารมณ์ เกิดการรับรู้ว่าเป็นเรื่องแสลงใจขึ้นมา มี ๕ ประการรุ.๑๕๘ คือ

๑. เรื่องศรัทธา เป็นเรื่องแสลงหูสำหรับผู้ไม่มีศรัทธา

๒. เรื่องศีล เป็นเรื่องแสลงหูสำหรับผู้ไม่มีศีล

๓. เรื่องพาหุสัจจะ เป็นเรื่องแสลงหูสำหรับผู้มีการศึกษาน้อย

๔. เรื่องจาคะ เป็นเรื่องแสลงหูสำหรับผู้มีความตระหนี่

๔. เรื่องจาคะ เป็นเรื่องแสลงหูสำหรับผู้มีความตระหนี่


เกี่ยวกับตำราอภิธรรม ออนไลน์ (Disclaimer)
ตำราอภิธรรมออนไลน์ พัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือของอภิธรรมมหาวิทยาลัย วัดระฆังฯ วัดญาณเวศกวัน และ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เพื่อนำเสนอสื่อธรรมสำหรับการศึกษาค้นคว้า โดยได้รับอนุญาต และเอกสารต้นฉบับจากผู้เขียน ดังนี้
(๑) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๒), จิตปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๑, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๒) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๖), เจตสิกปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๒, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๓) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๖๓), รูปปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๖, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
ผู้สนใจศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือ และหลักสูตรการศึกษาได้ที่ สำนักงานอภิธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย วัดระฆังโฆษิตารามวรมหาวิหาร (คณะ ๗) แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ โทร ๐๒ ๔๑๑ ๔๕๔๖, ๑๒ ๔๑๒ ๑๐๘๔, ๐๘๖ ๐๓๘ ๒๙๓๓


  |