| |
พุทธภาษิตว่าด้วยเรื่องชีวิต   |  

ในสัลลสูตร มหาวรรค ขุททกนิกาย สุตตนิบาตรุ.๓๐๕ สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงพระพุทธภาษิตเกี่ยวกับเรื่องชีวิตไว้ ดังต่อไปนี้

อนิมิตฺตมนญฺาตํ    มจฺจานํ อิธ ชีวิตํ
กสิรญฺจ ปริตฺตญฺจ    ตญฺจ ทุกฺเขน สญฺญุตํ

แปลความว่า

ชีวิตของสัตว์โลกทั้งหลาย ไม่มีนิมิตเครื่องหมายให้รู้ได้ว่า จะเป็นอยู่ได้นานเท่าไร ทั้งชีวิตนั้นหรือก็สั้นนิดเดียว ทั้งลำบากยากเข็ญ และประกอบด้วยทุกข์


เกี่ยวกับตำราอภิธรรม ออนไลน์ (Disclaimer)
ตำราอภิธรรมออนไลน์ พัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือของอภิธรรมมหาวิทยาลัย วัดระฆังฯ วัดญาณเวศกวัน และ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เพื่อนำเสนอสื่อธรรมสำหรับการศึกษาค้นคว้า โดยได้รับอนุญาต และเอกสารต้นฉบับจากผู้เขียน ดังนี้
(๑) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๒), จิตปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๑, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๒) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๖), เจตสิกปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๒, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๓) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๖๓), รูปปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๖, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
ผู้สนใจศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือ และหลักสูตรการศึกษาได้ที่ สำนักงานอภิธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย วัดระฆังโฆษิตารามวรมหาวิหาร (คณะ ๗) แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ โทร ๐๒ ๔๑๑ ๔๕๔๖, ๑๒ ๔๑๒ ๑๐๘๔, ๐๘๖ ๐๓๘ ๒๙๓๓


  |