| |
พุทธานุสสติ   |  

พุทธานุสสติ หมายถึง การตามระลึกถึงพระพุทธคุณทั้งหลายอยู่เนือง ๆ เพื่อทำให้จิตสงบ ซึ่งได้แก่ การระลึกถึงพระพุทธคุณทั้ง ๙ ประการที่มีความลึกซึ้งและกว้างขวางด้วยพระคุณต่าง ๆ คือ

๑. อรหัง ทรงเป็นพระอรหันต์ ไกลจากกิเลส

๒. สัมมาสัมพุทโธ ทรงตรัสรู้โดยชอบด้วยพระองค์เอง

๓. วิชชาจรณสัมปันโน ทรงสมบูรณ์ด้วยวิชชาและจรณะ

๔. สุคโต ทรงเสด็จไปดีแล้ว

๕. โลกวิทู ทรงรู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง

๖. อนุตตโร ปุริสทัมมสารถิ ทรงเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษ ที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า

๗. สัตถา เทวมนุสสานัง ทรงเป็นศาสดาของเหล่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย

๘. พุทโธ ทรงเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานด้วยธรรม

๙. ภควา ทรงเป็นผู้มีความจำเริญ จำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์


เกี่ยวกับตำราอภิธรรม ออนไลน์ (Disclaimer)
ตำราอภิธรรมออนไลน์ พัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือของอภิธรรมมหาวิทยาลัย วัดระฆังฯ วัดญาณเวศกวัน และ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เพื่อนำเสนอสื่อธรรมสำหรับการศึกษาค้นคว้า โดยได้รับอนุญาต และเอกสารต้นฉบับจากผู้เขียน ดังนี้
(๑) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๒), จิตปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๑, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๒) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๖), เจตสิกปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๒, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๓) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๖๓), รูปปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๖, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
ผู้สนใจศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือ และหลักสูตรการศึกษาได้ที่ สำนักงานอภิธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย วัดระฆังโฆษิตารามวรมหาวิหาร (คณะ ๗) แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ โทร ๐๒ ๔๑๑ ๔๕๔๖, ๑๒ ๔๑๒ ๑๐๘๔, ๐๘๖ ๐๓๘ ๒๙๓๓


  |