| |
ฉัพพัณณรังสี คือ รัศมี [สี] ที่เกิดด้วยอำนาจบุญ มี ๖ ประการ   |  

ในคัมภีร์ธัมมสังคณีอรรถกถารุ.๒๐๔ ท่านพระอรรถกถาจารย์ได้แสดงรัศมีที่เกิดขึ้นด้วยอำนาจแห่งบารมีธรรมของสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ได้ทรงสั่งสมมา มี ๖ ประการ คือ

๑. นีละ สีเขียว

๒. ปีตกะ สีเหลือง

๓. โลหิตกะ สีแดง

๔. โอทาตะ สีขาว

๕. มัญเชฏฐะ สีหงสบาท

๖. ปภัสสระ สีเลื่อมประภัสสร

รัศมีหรือสีทั้ง ๖ อย่างนี้ เป็นสภาพแห่งรูปารมณ์ซึ่งเป็นสีสันวรรณะที่แสดงรูปร่างสัณฐานออกมาให้ปรากฏ ทำให้บุคคลหรือสัตว์ทั้งหลายสามารถเห็นเป็นสีต่าง ๆ ได้ถึง ๖ ประการ ซึ่งเป็นวัณณรูปหรือรูปารมณ์ที่เกิดจากจิตและอุตุเป็นสมุฏฐาน กล่าวคือ เป็นรูปที่เกิดพร้อมกับมหาภูตทั้ง ๔ ที่เกิดจากจิตและอุตุเป็นสมุฏฐาน แต่เป็นจิตตปัจจยอุตุชรูป ได้แก่ รูปที่เกิดจากอุณหภูมิอันเกิดจากจิตที่ผ่องใสสะอาดบริสุทธิ์ของสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าอันอาศัยกุศลกรรมที่เป็นบารมีธรรมเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่ง และเป็นกัมมปัจจยอุตุชรูป ได้แก่ รูปที่เกิดจากอุตุคือรัศมีอันเป็นอุณหภูมิที่เปล่งออกมาเป็นไอที่มีสีต่าง ๆ จากพระวรกายของสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าอันอาศัยกุศลกรรมที่เป็นบารมีธรรมเป็นปัจจัยสำคัญเช่นเดียวกัน อีกอย่างหนึ่ง


เกี่ยวกับตำราอภิธรรม ออนไลน์ (Disclaimer)
ตำราอภิธรรมออนไลน์ พัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือของอภิธรรมมหาวิทยาลัย วัดระฆังฯ วัดญาณเวศกวัน และ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เพื่อนำเสนอสื่อธรรมสำหรับการศึกษาค้นคว้า โดยได้รับอนุญาต และเอกสารต้นฉบับจากผู้เขียน ดังนี้
(๑) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๒), จิตปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๑, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๒) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๖), เจตสิกปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๒, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๓) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๖๓), รูปปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๖, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
ผู้สนใจศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือ และหลักสูตรการศึกษาได้ที่ สำนักงานอภิธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย วัดระฆังโฆษิตารามวรมหาวิหาร (คณะ ๗) แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ โทร ๐๒ ๔๑๑ ๔๕๔๖, ๑๒ ๔๑๒ ๑๐๘๔, ๐๘๖ ๐๓๘ ๒๙๓๓


  |