| |
อานิสงส์ของการเว้นจากกาเมสุมิจฉาจาร ๒๐ ประการ   |  

๑. ไม่มีข้าศึกศัตรู ๒. เป็นที่รักแห่งชนทั่วไป

๓. หาข้าวน้ำเครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัยได้ง่าย ๔. หลับก็เป็นสุข

๕. ตื่นก็เป็นสุข ๖. พ้นภัยในอบาย

๗. ไม่ต้องเกิดเป็นหญิงหรือเป็นกะเทยอีก ๘. ไม่โกรธง่าย

๙. ทำอะไรก็ทำได้ โดยเรียบร้อย ๑๐. ทำอะไรก็ทำได้โดยเปิดเผย

๑๑. คอไม่ตก [คือมี สง่า] ๑๒. หน้าไม่ก้ม [คือมีอำนาจ]

๑๓. มีแต่เพื่อนรัก ๑๔. มีอินทรีย์ ๕ บริบูรณ์

๑๕. มีลักษณะบริบูรณ์ ๑๖. ไม่มีใครรังเกียจ

๑๗. ขวนขวายน้อยไม่ต้องเหน็ดเหนื่อย หากินง่าย ๑๘. อยู่ที่ไหนก็เป็นสุข

๑๙. ไม่ต้องกลัวภัยจากใคร ๆ ๒๐. ไม่ค่อยพลัดพรากจากของที่รัก


เกี่ยวกับตำราอภิธรรม ออนไลน์ (Disclaimer)
ตำราอภิธรรมออนไลน์ พัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือของอภิธรรมมหาวิทยาลัย วัดระฆังฯ วัดญาณเวศกวัน และ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เพื่อนำเสนอสื่อธรรมสำหรับการศึกษาค้นคว้า โดยได้รับอนุญาต และเอกสารต้นฉบับจากผู้เขียน ดังนี้
(๑) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๒), จิตปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๑, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๒) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๖), เจตสิกปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๒, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๓) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๖๓), รูปปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๖, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
ผู้สนใจศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือ และหลักสูตรการศึกษาได้ที่ สำนักงานอภิธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย วัดระฆังโฆษิตารามวรมหาวิหาร (คณะ ๗) แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ โทร ๐๒ ๔๑๑ ๔๕๔๖, ๑๒ ๔๑๒ ๑๐๘๔, ๐๘๖ ๐๓๘ ๒๙๓๓


  |