| |
พระอนาคามีตามนัยคัมภีร์วิสุทธิมรรค มี ๔๘ จำพวก   |  

๑. พระอนาคามีที่จะได้บรรลุพระอรหัตตมรรคอรหัตตผลในภูมิที่ตนเกิดอยู่

๒. พระอนาคามีที่จะได้บรรลุอรหัตตมรรคอรหัตตผลในช่วงครึ่งแรกแห่งอายุขัย ในภพภูมินั้น

๓. พระอนาคามีที่จะได้บรรลุอรหัตตมรรคอรหัตตผลในช่วงกึ่งกลางแห่งอายุขัยในภพภูมินั้น

๔. พระอนาคามีที่จะได้บรรลุอรหัตตมรรคอรหัตตผลในช่วงครึ่งหลังแห่งอายุขัย ในภพภูมินั้น

๕. พระอนาคามีที่จะได้บรรลุอรหัตตมรรคอรหัตตผลในชั้นที่สูงขึ้นไป [อกนิฏฐภพ]

จำแนกเป็นอสังขารปรินิพพายีได้ ๕ จำพวก สสังขารปรินิพพายี ๕ จำพวก รวมเป็น ๑๐

ในชั้นอวิหาภูมิ มีพระอนาคามี ๑๐ จำพวก

ในชั้นอตัปปาภูมิ มีพระอนาคามี ๑๐ จำพวก

ในชั้นสุทัสสาภูมิ มีพระอนาคามี ๑๐ จำพวก

ในชั้นสุทัสสีภูมิ มีพระอนาคามี ๑๐ จำพวก

ในชั้นอกนิฏฐาภูมิ มีพระอนาคามี ๘ จำพวก

[เว้นอุทธังโสโตอกนิฏฐคามี ๒ จำพวก คือ อสังขารปรินิพพายี กับ สสังขารปรินิพพายี เพราะอกนิฏฐาภูมิ เป็นภูมิที่สูงสุดของพระอนาคามี อนึ่ง พระอนาคามีที่เกิดอยู่ในภูมินี้แล้ว ก็ไม่ปรารถนาไปเกิดในภูมิอื่นอีก แต่จะเกิดซ้ำอยู่ในภูมินั้นจนกว่าจะได้บรรลุอรหัตตมรรคอรหัตตผล แล้วเข้าสู่ปรินิพพานไปในภูมินั้น จึงเรียกว่า อริยภวัคคะ คือ ยอดภูมิพระอริยะ]

รวมเป็นพระอนาคามี ๔๘ จำพวก


เกี่ยวกับตำราอภิธรรม ออนไลน์ (Disclaimer)
ตำราอภิธรรมออนไลน์ พัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือของอภิธรรมมหาวิทยาลัย วัดระฆังฯ วัดญาณเวศกวัน และ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เพื่อนำเสนอสื่อธรรมสำหรับการศึกษาค้นคว้า โดยได้รับอนุญาต และเอกสารต้นฉบับจากผู้เขียน ดังนี้
(๑) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๒), จิตปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๑, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๒) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๖), เจตสิกปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๒, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๓) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๖๓), รูปปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๖, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
ผู้สนใจศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือ และหลักสูตรการศึกษาได้ที่ สำนักงานอภิธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย วัดระฆังโฆษิตารามวรมหาวิหาร (คณะ ๗) แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ โทร ๐๒ ๔๑๑ ๔๕๔๖, ๑๒ ๔๑๒ ๑๐๘๔, ๐๘๖ ๐๓๘ ๒๙๓๓


  |