| |
วิธีการโยนิโสมนสิการ   |  

ในคัมภีร์ในพระไตรปิฎก ชั้นอรรถกถาและฎีกาได้แสดงไวพจน์ของโยนิโสมนสิการว่า

๑. อุบายมนสิการ คิดหรือพิจารณาโดยอุบายวิธีตามแนวทางแห่งสัจจะ ๒ อย่าง สมมติสัจจะ และอริยสัจจะ

๒. ปถมนสิการ คิดให้ถูกทางต่อเนื่องเป็นลำดับ

๓. การณมนสิการ คิดอย่างมีเหตุผล สืบค้นตามแนวความสัมพันธ์แห่งเหตุปัจจัย

๔. อุปปาทกมนสิการ คิดพิจารณาให้เกิดกุศลธรรม

สรุปสั้น ๆ ว่า คิดถูกวิธี คิดมีระเบียบ คิดมีเหตุผล คิดปลุกเร้ากุศล

โยนิโสมนสิการนี้เป็นองค์ประกอบของความเป็นพระอริยบุคคลชั้นแรก เรียกว่า “โสตาปัตติยังคะ


เกี่ยวกับตำราอภิธรรม ออนไลน์ (Disclaimer)
ตำราอภิธรรมออนไลน์ พัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือของอภิธรรมมหาวิทยาลัย วัดระฆังฯ วัดญาณเวศกวัน และ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เพื่อนำเสนอสื่อธรรมสำหรับการศึกษาค้นคว้า โดยได้รับอนุญาต และเอกสารต้นฉบับจากผู้เขียน ดังนี้
(๑) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๒), จิตปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๑, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๒) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๖), เจตสิกปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๒, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๓) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๖๓), รูปปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๖, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
ผู้สนใจศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือ และหลักสูตรการศึกษาได้ที่ สำนักงานอภิธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย วัดระฆังโฆษิตารามวรมหาวิหาร (คณะ ๗) แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ โทร ๐๒ ๔๑๑ ๔๕๔๖, ๑๒ ๔๑๒ ๑๐๘๔, ๐๘๖ ๐๓๘ ๒๙๓๓


  |