| |
สมบัติของพระพุทธเจ้า [ภควา] ๙ ประการ   |  

๑. ชาติสมบัติ ความสมบูรณ์ด้วยพระชาติตระกูล

๒. โภคสมบัติ ความสมบูรณ์ด้วยโภคะ [ความไม่ประมาท]

๓. อายุสมบัติ ความสมบูรณ์ด้วยอายุ

๔. อาโรค๎ยสมบัติ ความสมบูรณ์ด้วยความไม่มีโรค

๕. วัณณสมบัติ ความสมบูรณ์ด้วยวรรณะ

๖. ปัญญาสมบัติ ความสมบูรณ์ด้วยปัญญา

๗. มานุสิกาสมบัติ ความสมบูรณ์ด้วยมนุษย์สมบัติ

๘. ทิพพสมบัติ ความสมบูรณ์ด้วยทิพยสมบัติ

๙. นิพพานสมบัติ ความสมบูรณ์ด้วยนิพพานสมบัติ


เกี่ยวกับตำราอภิธรรม ออนไลน์ (Disclaimer)
ตำราอภิธรรมออนไลน์ พัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือของอภิธรรมมหาวิทยาลัย วัดระฆังฯ วัดญาณเวศกวัน และ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เพื่อนำเสนอสื่อธรรมสำหรับการศึกษาค้นคว้า โดยได้รับอนุญาต และเอกสารต้นฉบับจากผู้เขียน ดังนี้
(๑) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๒), จิตปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๑, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๒) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๖), เจตสิกปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๒, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๓) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๖๓), รูปปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๖, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
ผู้สนใจศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือ และหลักสูตรการศึกษาได้ที่ สำนักงานอภิธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย วัดระฆังโฆษิตารามวรมหาวิหาร (คณะ ๗) แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ โทร ๐๒ ๔๑๑ ๔๕๔๖, ๑๒ ๔๑๒ ๑๐๘๔, ๐๘๖ ๐๓๘ ๒๙๓๓


  |