| |
ความหมายของชรตารูป   |  

ในคัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะและปรมัตถทีปนีรุ.๔๓๕ ได้แสดงสรุปความหมายของชรตารูปไว้ดังต่อไปนี้

คำว่า ชรา คือ ความแก่

คำว่า ชรตารูป คือ รูปที่ทำให้รูปอื่นแก่ ได้แก่ ทำให้ถึงความสุกงอม

เพราะฉะนั้น เมื่อสรุปแล้ว ชรตารูปจึงมีความหมาย ๒ ประการ คือ

๑. ความแก่ ดังมีวจนัตถะแสดงว่า “ชีรณํ ชรา” แปลความว่า ความแก่ ชื่อว่า ชรา

๒. รูปที่ทำให้รูปอื่นแก่ ดังมีวจนัตถะแสดงว่า “ชีรนฺติ เอตายาติ ชรา” แปลความว่า รูปทั้งหลายย่อมแก่โดยอาศัยรูปนั้น เพราะเหตุนั้น รูปนั้นจึงชื่อว่า ชรา

คำว่า ชรตา ก็คือ ความแก่ นั่นเอง

ในคัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะและอภิธัมมัตถวิภาวินีฎีการุ.๔๓๖ ท่านได้แสดงสรุปความเรื่องชรตารูปไว้สั้น ๆ ดังต่อไปนี้

ความแก่แห่งรูปทั้งหลายที่มีปกติตั้งอยู่ชั่วขณะของตน ๆ ด้วยอำนาจความบ่ายหน้าไปหาความดับ ชื่อว่า ชรา ชรานั่นแหละ ชื่อว่า ชรตา

อาจารย์วรรณสิทธิ ไวทยะเสวี อดีตประธานมูลนิธิแนบ มหานีรานนท์รุ.๔๓๗ ได้แสดงสรุปสภาวะของชรตารูปไว้ดังต่อไปนี้

ชรตารูป หมายถึง รูปที่แสดงภาวะแห่งความแก่ของนิปผันนรูป

วจนัตถะ [คำจำกัดความ] ของชรตารูป

อาจารย์วรรณสิทธิ ไวทยะเสวี อดีตประธานมูลนิธิแนบ มหานีรานนท์รุ.๔๓๘ ได้แสดงวจนัตถะของชรตารูปไว้ดังต่อไปนี้

ชรตารูป เป็นรูปที่แสดงภาวะแห่งความแก่ของนิปผันนรูป ดังมีวจนัตถะแสดงว่า “ชรานํ ภาโว = ชรตา” แปลความว่า ภาวะแห่งความแก่ของนิปผันนรูป ชื่อว่า ชรตา


เกี่ยวกับตำราอภิธรรม ออนไลน์ (Disclaimer)
ตำราอภิธรรมออนไลน์ พัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือของอภิธรรมมหาวิทยาลัย วัดระฆังฯ วัดญาณเวศกวัน และ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เพื่อนำเสนอสื่อธรรมสำหรับการศึกษาค้นคว้า โดยได้รับอนุญาต และเอกสารต้นฉบับจากผู้เขียน ดังนี้
(๑) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๒), จิตปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๑, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๒) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๖), เจตสิกปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๒, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๓) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๖๓), รูปปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๖, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
ผู้สนใจศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือ และหลักสูตรการศึกษาได้ที่ สำนักงานอภิธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย วัดระฆังโฆษิตารามวรมหาวิหาร (คณะ ๗) แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ โทร ๐๒ ๔๑๑ ๔๕๔๖, ๑๒ ๔๑๒ ๑๐๘๔, ๐๘๖ ๐๓๘ ๒๙๓๓


  |