| |
หากชายต้องการเกิดเป็นชายทุกชาติไป   |  

ในมหานารทกัสสปชาดก พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ชาดกรุ.๒๗๐ สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงแนวทางประพฤติปฏิบัติสำหรับบุรุษ [ผู้ชาย] ที่ต้องการรักษาความเป็นชายไว้และเพื่อการเกิดเป็นชายอีกในชาติต่อ ๆ ไป ดังต่อไปนี้

โย อิจฺเฉ ปุริสํ โปโส    ชาติชาติปุนปฺปุนํ
ปรทารํ วิวชฺเชยฺย    โธตปาโทว กทฺทมํ ฯ

แปลความว่า

ชายใดหมายเกิดเป็นบุรุษทุกชาติเสมอไป พึงหลีกให้พ้นภรรยาของชายอื่น เสมือนกับผู้มีเท้าอันล้างแล้ว ย่อมหลีกสิ่งโสโครกโสมม ฉันนั้น ฯ


เกี่ยวกับตำราอภิธรรม ออนไลน์ (Disclaimer)
ตำราอภิธรรมออนไลน์ พัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือของอภิธรรมมหาวิทยาลัย วัดระฆังฯ วัดญาณเวศกวัน และ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เพื่อนำเสนอสื่อธรรมสำหรับการศึกษาค้นคว้า โดยได้รับอนุญาต และเอกสารต้นฉบับจากผู้เขียน ดังนี้
(๑) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๒), จิตปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๑, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๒) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๖), เจตสิกปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๒, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๓) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๖๓), รูปปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๖, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
ผู้สนใจศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือ และหลักสูตรการศึกษาได้ที่ สำนักงานอภิธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย วัดระฆังโฆษิตารามวรมหาวิหาร (คณะ ๗) แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ โทร ๐๒ ๔๑๑ ๔๕๔๖, ๑๒ ๔๑๒ ๑๐๘๔, ๐๘๖ ๐๓๘ ๒๙๓๓


  |