| |
โลกุตตรจิต มี ๘ หรือ ๔๐ ดวง คือ   |  

โลกุตตรจิตโดยย่อ มี ๘ โลกุตตรจิตโดยพิสดาร มี ๔๐

โลกุตตรจิตโดยย่อ มี ๘ ดวง [จำแนกตามองค์มรรคดังนี้]

มรรคจิต ๔

โสตาปัตติมัคคะจิตตัง โสดาปัตติมรรคจิต ๑

สกิทาคามิมัคคะจิตตัง สกิทาคามิมรรคจิต ๑

อนาคามิมัคคะจิตตัง อนาคามิมรรคจิต ๑

อะระหัตตะมัคคะจิตตัง อรหัตตมรรคจิต ๑

ผลจิต ๔

โสตาปัตติผะละจิตตัง โสดาปัตติผลจิต ๑

สกิทาคามิผะละจิตตัง สกิทาคามิผลจิต ๑

อนาคามิผะละจิตตัง อนาคามิผลจิต ๑

อะระหัตตะผะละจิตตัง อรหัตตผลจิต ๑


เกี่ยวกับตำราอภิธรรม ออนไลน์ (Disclaimer)
ตำราอภิธรรมออนไลน์ พัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือของอภิธรรมมหาวิทยาลัย วัดระฆังฯ วัดญาณเวศกวัน และ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เพื่อนำเสนอสื่อธรรมสำหรับการศึกษาค้นคว้า โดยได้รับอนุญาต และเอกสารต้นฉบับจากผู้เขียน ดังนี้
(๑) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๒), จิตปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๑, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๒) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๖), เจตสิกปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๒, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๓) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๖๓), รูปปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๖, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
ผู้สนใจศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือ และหลักสูตรการศึกษาได้ที่ สำนักงานอภิธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย วัดระฆังโฆษิตารามวรมหาวิหาร (คณะ ๗) แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ โทร ๐๒ ๔๑๑ ๔๕๔๖, ๑๒ ๔๑๒ ๑๐๘๔, ๐๘๖ ๐๓๘ ๒๙๓๓


  |