| |
หน้าที่ของอกุศลจิต

อกุศลจิตทั้ง ๑๒ ดวงนี้ ทำหน้าที่อย่างเดียวกัน คือ ชวนกิจ หมายถึง การเสพอารมณ์โดยความเป็นอกุศล ทางทวาร ๖ ในขณะที่เห็นรูป ได้ยินเสียง รู้กลิ่น รู้รส รู้กระทบสัมผัส รู้ธัมมารมณ์ ทางทวารใดทวารหนึ่ง หากขาดโยนิโสมนสิการแล้ว ถ้าเกิดความชอบใจโลภมูลจิตย่อมเกิดขึ้น ถ้าเกิดความไม่ชอบใจ โทสมูลจิตก็ย่อมเกิดขึ้น ถ้าเกิดความลังเลสงสัย หรือฟุ้งซ่านจับอารมณ์ไม่มั่น โมหมูลจิตย่อมเกิดขึ้นได้


เกี่ยวกับตำราอภิธรรม ออนไลน์ (Disclaimer)
ตำราอภิธรรมออนไลน์ พัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือของอภิธรรมมหาวิทยาลัย วัดระฆังฯ วัดญาณเวศกวัน และ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เพื่อนำเสนอสื่อธรรมสำหรับการศึกษาค้นคว้า โดยได้รับอนุญาต และเอกสารต้นฉบับจากผู้เขียน ดังนี้
(๑) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๒), จิตปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๑, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๒) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๖), เจตสิกปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๒, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๓) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๖๓), รูปปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๖, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
ผู้สนใจศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือ และหลักสูตรการศึกษาได้ที่ สำนักงานอภิธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย วัดระฆังโฆษิตารามวรมหาวิหาร (คณะ ๗) แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ โทร ๐๒ ๔๑๑ ๔๕๔๖, ๑๒ ๔๑๒ ๑๐๘๔, ๐๘๖ ๐๓๘ ๒๙๓๓


  |