| |
ลักษณะประจำตัวของคนสัทธาจริต ๗ ประการ   |  

ในคัมภีร์วิสุทธิมรรค ท่านพระพุทธโฆสาจารย์ได้แสดงลักษณะนิสัยหรือธัมมปวัตติ คือ นิสัยและความประพฤติของบุคคลผู้หนักในสัทธาจริตไว้ ๗ ประการรุ.๒๙๒ ดังต่อไปนี้

๑. มุตตจาคตา เป็นผู้ที่ชอบเสียสละ

๒. อริยานัง ทัสสนกามตา เป็นผู้ใคร่จะพบเห็นพระอริยเจ้า

๓. สัทธัมมัง โสตุกามตา เป็นผู้ชอบฟังพระสัทธรรม

๔. ปาโมชชพหุลตา เป็นผู้มากด้วยความปราโมทย์

๕. อสฐตา เป็นคนไม่โอ้อวด

๖. อมายาวิตา เป็นคนไม่มีมายา

๗. ปสาทนีเยสุ ฐาเนสุ ปสาโท เป็นผู้ที่เลื่อมใสในฐานะที่ควรเลื่อมใส


เกี่ยวกับตำราอภิธรรม ออนไลน์ (Disclaimer)
ตำราอภิธรรมออนไลน์ พัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือของอภิธรรมมหาวิทยาลัย วัดระฆังฯ วัดญาณเวศกวัน และ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เพื่อนำเสนอสื่อธรรมสำหรับการศึกษาค้นคว้า โดยได้รับอนุญาต และเอกสารต้นฉบับจากผู้เขียน ดังนี้
(๑) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๒), จิตปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๑, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๒) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๖), เจตสิกปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๒, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๓) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๖๓), รูปปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๖, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
ผู้สนใจศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือ และหลักสูตรการศึกษาได้ที่ สำนักงานอภิธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย วัดระฆังโฆษิตารามวรมหาวิหาร (คณะ ๗) แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ โทร ๐๒ ๔๑๑ ๔๕๔๖, ๑๒ ๔๑๒ ๑๐๘๔, ๐๘๖ ๐๓๘ ๒๙๓๓


  |