| |
อาหาเรปฏิกูลสัญญา ๑   |  

อาหาเรปฏิกูลสัญญา หมายถึง ความสำคัญหมายในอาหารว่า เป็นสิ่งปฏิกูล น่ารังเกียจ ไม่น่ายินดี ดังแสดงวจนัตถะว่า “อาหาเรสุ ปฏิกูลโต สญฺชานาตีติ = อาหาเรปฏิกูลสญฺา” แปลว่า การกำหนดหมายรู้ในอาหารทั้งหลายโดยความเป็นสิ่งปฏิกูล ชื่อว่า อาหาเรปฏิกูลสัญญา ได้แก่ การพิจารณาสภาพของอาหารที่ตนบริโภคนั้นให้เห็นโดยเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดโดยอาการต่าง ๆ มีที่เกิด ที่อยู่ ที่อาศัย ที่หมักหมมอยู่ ที่ย่อยสลายแล้วและที่ยังไม่ได้ย่อยสลาย เป็นต้น จนจิตมีความสงบระงับตามลำดับ ตั้งแต่ขณิกสมาธิจนถึงอุปจารสมาธิ


เกี่ยวกับตำราอภิธรรม ออนไลน์ (Disclaimer)
ตำราอภิธรรมออนไลน์ พัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือของอภิธรรมมหาวิทยาลัย วัดระฆังฯ วัดญาณเวศกวัน และ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เพื่อนำเสนอสื่อธรรมสำหรับการศึกษาค้นคว้า โดยได้รับอนุญาต และเอกสารต้นฉบับจากผู้เขียน ดังนี้
(๑) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๒), จิตปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๑, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๒) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๖), เจตสิกปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๒, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๓) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๖๓), รูปปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๖, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
ผู้สนใจศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือ และหลักสูตรการศึกษาได้ที่ สำนักงานอภิธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย วัดระฆังโฆษิตารามวรมหาวิหาร (คณะ ๗) แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ โทร ๐๒ ๔๑๑ ๔๕๔๖, ๑๒ ๔๑๒ ๑๐๘๔, ๐๘๖ ๐๓๘ ๒๙๓๓


  |