| |
ภูมิที่อเหตุกจิตสามารถเกิดได้   |  

ในกามภูมิ ๑๑ คือ อบายภูมิ ๔ มนุษยภูมิ ๑ เทวภูมิ ๖ นั้น อเหตุกจิตย่อมเกิดได้ทั้งหมด ๑๘ ดวง [ถ้าบุคคลนั้น มีทวารครบทั้ง ๖ ทวาร ส่วนบุคคลใด บกพร่องไปทวารใด ก็ยกเว้นวิญญาณจิตทางทวารนั้นไป เฉพาะหสิตุปปาทจิตนั้น เกิดได้กับพระอรหันต์ในกามสุคติภูมิ ๗ เท่านั้น]

ในรูปภูมิ ๑๕ [เว้นอสัญญสัตตภูมิ] นั้น อเหตุกจิตย่อมเกิดได้ ๑๒ ดวง คือ จักขุวิญญาณจิต ๒ โสตวิญญาณจิต ๒ สัมปฏิจฉนจิต ๒ สันตีรณจิต ๓ และอเหตุกกิริยาจิต ๓ [เฉพาะหสิตุปปาทจิตนั้นเกิดได้เฉพาะกับพระอรหันต์เท่านั้น]

ในอรูปภูมิ ๔ นั้น อเหตุกจิต ย่อมเกิดได้ ๑ ดวง คือ มโนทวาราวัชชนจิต เท่านั้น [ซึ่งทำหน้าที่อาวัชชนกิจทางมโนทวารอย่างเดียว]


เกี่ยวกับตำราอภิธรรม ออนไลน์ (Disclaimer)
ตำราอภิธรรมออนไลน์ พัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือของอภิธรรมมหาวิทยาลัย วัดระฆังฯ วัดญาณเวศกวัน และ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เพื่อนำเสนอสื่อธรรมสำหรับการศึกษาค้นคว้า โดยได้รับอนุญาต และเอกสารต้นฉบับจากผู้เขียน ดังนี้
(๑) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๒), จิตปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๑, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๒) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๖), เจตสิกปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๒, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๓) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๖๓), รูปปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๖, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
ผู้สนใจศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือ และหลักสูตรการศึกษาได้ที่ สำนักงานอภิธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย วัดระฆังโฆษิตารามวรมหาวิหาร (คณะ ๗) แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ โทร ๐๒ ๔๑๑ ๔๕๔๖, ๑๒ ๔๑๒ ๑๐๘๔, ๐๘๖ ๐๓๘ ๒๙๓๓


  |