| |
ความหมายของปุริสภาวรูป   |  

ในคัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะและปรมัตถทีปนีรุ.๒๖๖ ท่านได้แสดงถึงความหมายของปุริสภาวรูปไว้ดังต่อไปนี้

คำว่า ปุริสะ [ชาย] คือ กองขันธ์ ๕ ที่ตั้งอยู่ในลักษณะสะอาด

คำว่า ปุริสัตตะ [ความเป็นชาย] คือ รูปที่ทำให้กองขันธ์ ๕ ตั้งอยู่และเป็นไปอย่างนั้น โดยมีรูปวิเคราะห์ว่า ภาวะของชาย ชื่อว่า ปุริสัตตะ

ปุริสัตตะ [ความเป็นชาย] หมายถึง ลักษณะที่เป็นเหตุเกิดแห่งเพศชาย สัณฐานของผู้ชาย การกระทำของผู้ชาย และอาการของผู้ชาย

บทสรุปของผู้เขียน:

ปุริสภาวรูป หมายถึง รูปที่แสดงความเป็นเพศชายให้ปรากฏ เป็นรูปธรรมที่เกิดจากกรรมเป็นสมุฏฐาน มีแผ่ซ่านไปทั่วร่างกายของชายหรือสัตว์เพศผู้ เป็นรูปธรรมที่รู้ได้ด้วยใจ คือ ทางมโนทวารวิถีอย่างเดียว

รูปที่แสดงสภาพความเป็นชายให้รู้ได้ด้วยใจนี้ บุคคลอื่นสามารถพิจารณารู้ได้โดยอาศัยรูปร่างสัณฐาน นิสัย และกิริยาอาการต่าง ๆ จากรูปเหล่านั้น เป็นเครื่องหมายให้รู้ได้


เกี่ยวกับตำราอภิธรรม ออนไลน์ (Disclaimer)
ตำราอภิธรรมออนไลน์ พัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือของอภิธรรมมหาวิทยาลัย วัดระฆังฯ วัดญาณเวศกวัน และ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เพื่อนำเสนอสื่อธรรมสำหรับการศึกษาค้นคว้า โดยได้รับอนุญาต และเอกสารต้นฉบับจากผู้เขียน ดังนี้
(๑) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๒), จิตปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๑, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๒) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๖), เจตสิกปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๒, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๓) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๖๓), รูปปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๖, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
ผู้สนใจศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือ และหลักสูตรการศึกษาได้ที่ สำนักงานอภิธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย วัดระฆังโฆษิตารามวรมหาวิหาร (คณะ ๗) แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ โทร ๐๒ ๔๑๑ ๔๕๔๖, ๑๒ ๔๑๒ ๑๐๘๔, ๐๘๖ ๐๓๘ ๒๙๓๓


  |