| |
จรณะ ๑๕ ประการ   |  

จรณะ หมายถึง ความประพฤติอันเป็นคุณสมบัติที่ดีงาม ซึ่งเป็นคุณสมบัติของพระพุทธเจ้าในบทว่า วิชชาจรณสัมปันโน มี ๑๕ ประการ คือ

๑. สีลสังวร การสำรวมในศีล

๒. อินทรียสังวร การสำรวมอินทรีย์

๓. โภชเนมัตตัญญุตา การรู้จักประมาณในการบริโภค

๔. ชาคริยานุโยค การประกอบความเพียรเนืองนิตย์

๕. สัทธา ความเชื่อในหนทางแห่งโพธิญาณ

๖. หิริ ความละอายต่อการทำบาป

๗. โอตตัปปะ ความเกรงกลัวต่อการทำบาป [ผลของบาป]

๘. พาหุสัจจะ การเป็นผู้ได้ยินได้ฟังมามาก

๙. วิริยารัมภะ การปรารภความเพียรอยู่เสมอ

๑๐. สติ ความระลึกรู้สึกตัวได้เสมอ

๑๑. ปัญญา ความรอบรู้ในสรรพสิ่งทั้งปวง

๑๒. ปฐมฌาน ฌานที่ ๑ ประกอบด้วยองค์ฌาน ๕

๑๓. ทุติยฌาน ฌานที่ ๒ ประกอบด้วยองค์ฌาน ๓

๑๔. ตติยฌาน ฌานที่ ๓ ประกอบด้วยองค์ฌาน ๒

๑๕. จตุตถฌาน ฌานที่ ๔ ประกอบด้วยองค์ฌาน ๒


เกี่ยวกับตำราอภิธรรม ออนไลน์ (Disclaimer)
ตำราอภิธรรมออนไลน์ พัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือของอภิธรรมมหาวิทยาลัย วัดระฆังฯ วัดญาณเวศกวัน และ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เพื่อนำเสนอสื่อธรรมสำหรับการศึกษาค้นคว้า โดยได้รับอนุญาต และเอกสารต้นฉบับจากผู้เขียน ดังนี้
(๑) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๒), จิตปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๑, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๒) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๖), เจตสิกปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๒, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๓) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๖๓), รูปปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๖, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
ผู้สนใจศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือ และหลักสูตรการศึกษาได้ที่ สำนักงานอภิธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย วัดระฆังโฆษิตารามวรมหาวิหาร (คณะ ๗) แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ โทร ๐๒ ๔๑๑ ๔๕๔๖, ๑๒ ๔๑๒ ๑๐๘๔, ๐๘๖ ๐๓๘ ๒๙๓๓


  |