| |
จิตตทุพพลีกรณธรรม ๒๕ ประการ   |  

จิตตทุพพลีกรณธรรม หมายถึง สภาวธรรมที่ทำให้จิตทุพพลภาพ หรือ ทำให้สภาพจิตมีกำลังน้อย มีอานุภาพน้อย มี ๒๕ ประการ คือ

๑. โกธะ ความโกรธ

๒. อุปนาหะ การผูกโกรธ

๓. มักขะ การลบหลู่คุณท่าน

๔. ปลาสะ ตีตัวเสมอท่าน

๕. อิสสา อิจฉาริษยา

๖. มัจฉริยะ ตระหนี่

๗. มายา มารยา เจ้าเล่ห์

๘. สาเฐยยะ โอ้อวด

๙. ถัมภะ หัวดื้อ

๑๐. สารัมภะ แข่งดี

๑๑. มานะ ถือตัว

๑๒. อติมานะ ดูหมิ่นท่าน

๑๓. มทะ มัวเมา

๑๔. ปมาทะ เลินเล่อ

๑๕. ถีนมิทธะ หดหู่ท้อแท้

๑๖. ตันทิ เหนื่อยล้า

๑๗. อาลัส๎ยะ เกียจคร้าน

๑๘. ปาปมิตตเสวนา คบคนชั่ว

๑๙. รูปารมณ์ รูป

๒๐. สัททารมณ์ เสียง

๒๑. คันธารมณ์ กลิ่น

๒๒. รสารมณ์ รส

๒๓. โผฏฐัพพารมณ์ โผฏฐัพพะ

๒๔. ขุทาปิปาสา ความหิวกระหาย

๒๕. อรติ ความไม่ยินดีด้วย


เกี่ยวกับตำราอภิธรรม ออนไลน์ (Disclaimer)
ตำราอภิธรรมออนไลน์ พัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือของอภิธรรมมหาวิทยาลัย วัดระฆังฯ วัดญาณเวศกวัน และ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เพื่อนำเสนอสื่อธรรมสำหรับการศึกษาค้นคว้า โดยได้รับอนุญาต และเอกสารต้นฉบับจากผู้เขียน ดังนี้
(๑) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๒), จิตปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๑, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๒) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๖), เจตสิกปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๒, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๓) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๖๓), รูปปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๖, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
ผู้สนใจศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือ และหลักสูตรการศึกษาได้ที่ สำนักงานอภิธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย วัดระฆังโฆษิตารามวรมหาวิหาร (คณะ ๗) แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ โทร ๐๒ ๔๑๑ ๔๕๔๖, ๑๒ ๔๑๒ ๑๐๘๔, ๐๘๖ ๐๓๘ ๒๙๓๓


  |