| |
พระอรหันต์ตามนัยแห่งคัมภีร์วิสุทธิมรรค มี ๖๐ จำพวก   |  

๑. พระอรหันต์ ประเภท ทุกขาปฏิปทา ทันธาภิญญา
๒. พระอรหันต์ ประเภท ทุกขาปฏิปทา ขิปปาภิญญา
๓. พระอรหันต์ ประเภท สุขาปฏิปทา ทันธาภิญญา
๔. พระอรหันต์ ประเภท สุขาปฏิปทา ขิปปาภิญญา

พระอรหันต์ ๔ ประเภทนี้ บางท่านหลุดพ้นด้วยอนิมิตตวิโมกข์ บางท่านหลุดพ้นด้วยอัปปณิหิตวิโมกข์ บางท่านหลุดพ้นด้วยสุญญตวิโมกข์ จึงรวมเป็นพระอรหันต์ ๑๒ จำพวก [๔ x ๓ = ๑๒]

จำแนกพระอรหันต์ ๕ ประเภท มีสุกขวิปัสสก เป็นต้น เป็นประเภทละ ๑๒ จำพวก จึงรวมเป็นพระอรหันต์ ๖๐ จำพวก [๑๒X ๕ =๖๐]


เกี่ยวกับตำราอภิธรรม ออนไลน์ (Disclaimer)
ตำราอภิธรรมออนไลน์ พัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือของอภิธรรมมหาวิทยาลัย วัดระฆังฯ วัดญาณเวศกวัน และ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เพื่อนำเสนอสื่อธรรมสำหรับการศึกษาค้นคว้า โดยได้รับอนุญาต และเอกสารต้นฉบับจากผู้เขียน ดังนี้
(๑) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๒), จิตปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๑, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๒) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๖), เจตสิกปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๒, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๓) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๖๓), รูปปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๖, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
ผู้สนใจศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือ และหลักสูตรการศึกษาได้ที่ สำนักงานอภิธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย วัดระฆังโฆษิตารามวรมหาวิหาร (คณะ ๗) แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ โทร ๐๒ ๔๑๑ ๔๕๔๖, ๑๒ ๔๑๒ ๑๐๘๔, ๐๘๖ ๐๓๘ ๒๙๓๓


  |