| |
สภาพของนิปผันนรูป ๕ ประการ   |  

ในคัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะและวิภาวินีฎีการุ.๓๔๑ ได้แสดงสภาวะของนิปผันนรูปไว้ ๕ ประการ ซึ่งไม่ใช่อาการของอนิปผันนรูป กล่าวคือ

๑. สภาวรูป คือ รูปที่มีสภาวะของตน หมายถึง รูปที่ประกอบด้วยสภาวะของตนมีความแข็งและความอ่อนเป็นต้น

๒. สลักขณรูป คือ รูปที่มีลักษณะของสังขตธรรม หมายถึง รูปที่ประกอบด้วยลักษณะของสังขตธรรมมีความเกิดขึ้นและความไม่เที่ยงเป็นต้น

๓. นิปผันนรูป คือ รูปที่ถูกกรรมเป็นต้นปรุงแต่ง หมายถึง รูปที่ถูกปัจจัยมีกรรมเป็นต้นปรุงแต่งให้เกิดขึ้นโดยตรง

๔. รูปรูป คือ รูปที่แปรปรวนชัดเจน หมายถึง รูปแท้จริงที่ประกอบด้วยลักษณะเปลี่ยนแปร เหมือนคำว่า ทุกขทุกข์ [ทุกข์จริง] อัชฌัตตอัชฌัตตะ [อารมณ์ภายในอย่างแท้จริง ] เป็นต้น

๕. สัมมสนรูป คือ รูปที่ใช้พิจารณาเป็นอารมณ์กัมมัฏฐานได้ หมายถึง รูปที่พระโยคาวจรสามารถพิจารณายกขึ้นสู่ไตรลักษณ์ มีความไม่เที่ยง เป็นต้นได้ เพราะประกอบด้วยลักษณะของสังขตธรรม


เกี่ยวกับตำราอภิธรรม ออนไลน์ (Disclaimer)
ตำราอภิธรรมออนไลน์ พัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือของอภิธรรมมหาวิทยาลัย วัดระฆังฯ วัดญาณเวศกวัน และ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เพื่อนำเสนอสื่อธรรมสำหรับการศึกษาค้นคว้า โดยได้รับอนุญาต และเอกสารต้นฉบับจากผู้เขียน ดังนี้
(๑) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๒), จิตปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๑, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๒) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๖), เจตสิกปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๒, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๓) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๖๓), รูปปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๖, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
ผู้สนใจศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือ และหลักสูตรการศึกษาได้ที่ สำนักงานอภิธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย วัดระฆังโฆษิตารามวรมหาวิหาร (คณะ ๗) แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ โทร ๐๒ ๔๑๑ ๔๕๔๖, ๑๒ ๔๑๒ ๑๐๘๔, ๐๘๖ ๐๓๘ ๒๙๓๓


  |