| |
อธิโมกขเจตสิก   |  

อธิโมกขเจตสิก เป็นธรรมชาติที่ตัดสินอารมณ์อย่างเด็ดขาด มีสภาพทำลายจิตที่รวนเร [วิจิกิจฉา] เสีย อธิโมกขเจตสิก เป็นสภาวธรรมที่มีสภาพที่ตรงกันข้ามกับวิจิกิจฉา คือ ความลังเลสงสัย ด้วยเหตุนี้ เมื่ออธิโมกขเจตสิกเข้าประกอบกับจิตดวงใด จิตดวงนั้นย่อมทำการตัดสินใจในการรับอารมณ์ได้อย่างเด็ดขาด ไม่ว่าอารมณ์นั้นจะดีหรือไม่ดี น่าชอบใจรือไม่น่าชอบใจก็ตาม และไม่ว่าการตัดสินนั้นจะถูกหรือผิดก็ตาม อุปมาเหมือนบุคคลที่ขับรถไปถึงทางแยก ซึ่งไม่มีเครื่องหมายบอกไว้ข้างหน้าว่า จะไปไหน คนขับจะต้องตัดสินใจทันทีว่าจะไปทางซ้ายหรือทางขวา คนที่มีอธิโมกขเจตสิกอยู่ในใจ ย่อมเป็นคนที่กล้าได้กล้าเสีย ตัดสินใจได้เด็ดขาด จึงเป็นคนที่ตรงกันข้ามกับคนที่ไม่มั่นใจตัวเอง ส่วนคนที่มีวิจิกิจฉาอยู่เป็นประจำนั้น มักเป็นคนไม่กล้าตัดสินใจ เต็มไปด้วยอาการรวนเรหรือลังเลใจ จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งก็คิดแล้วคิดอีก ตัดสินใจไม่ได้


เกี่ยวกับตำราอภิธรรม ออนไลน์ (Disclaimer)
ตำราอภิธรรมออนไลน์ พัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือของอภิธรรมมหาวิทยาลัย วัดระฆังฯ วัดญาณเวศกวัน และ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เพื่อนำเสนอสื่อธรรมสำหรับการศึกษาค้นคว้า โดยได้รับอนุญาต และเอกสารต้นฉบับจากผู้เขียน ดังนี้
(๑) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๒), จิตปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๑, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๒) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๖), เจตสิกปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๒, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๓) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๖๓), รูปปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๖, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
ผู้สนใจศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือ และหลักสูตรการศึกษาได้ที่ สำนักงานอภิธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย วัดระฆังโฆษิตารามวรมหาวิหาร (คณะ ๗) แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ โทร ๐๒ ๔๑๑ ๔๕๔๖, ๑๒ ๔๑๒ ๑๐๘๔, ๐๘๖ ๐๓๘ ๒๙๓๓


  |