| |
อกาลมรณะ ๘ ประการ   |  

อกาลมรณะ คือ ความตายในเวลาอันไม่สมควร มีแยกออกไปอีก ๘ ประการรุ.๔๕๔ ได้แก่

๑. วาตสมุฏฐานิกมรณะ ตายเพราะโรคลมกำเริบ

๒. ปิตตสมุฏฐานิกมรณะ ตายเพราะโรคน้ำดีกำเริบ

๓. เสมหสมุฏฐานิกมรณะ ตายเพราะโรคเสลดกำเริบ

๔. สันนิปาตสมุฏฐานิกมรณะ ตายเพราะโรคไข้สันนิบาต [ลม น้ำดี เสมหะ รวมกัน] กำเริบขึ้น

๕. อุตุวิปริณามชมรณะ ตายเพราะฤดูแปรเปลี่ยน สภาพร่างกายปรับตัวไม่ทัน

๖. วิสมปริหาริกชมรณะ ตายเพราะบริหารร่างกายไม่ถูกต้อง

๗. โอปักกมชมรณะ ตายเพราะถูกผู้อื่นกระทำ

๘. กัมมชมรณะ ตายเพราะโรคที่เกิดแต่วิบากกรรม


เกี่ยวกับตำราอภิธรรม ออนไลน์ (Disclaimer)
ตำราอภิธรรมออนไลน์ พัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือของอภิธรรมมหาวิทยาลัย วัดระฆังฯ วัดญาณเวศกวัน และ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เพื่อนำเสนอสื่อธรรมสำหรับการศึกษาค้นคว้า โดยได้รับอนุญาต และเอกสารต้นฉบับจากผู้เขียน ดังนี้
(๑) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๒), จิตปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๑, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๒) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๖), เจตสิกปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๒, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๓) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๖๓), รูปปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๖, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
ผู้สนใจศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือ และหลักสูตรการศึกษาได้ที่ สำนักงานอภิธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย วัดระฆังโฆษิตารามวรมหาวิหาร (คณะ ๗) แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ โทร ๐๒ ๔๑๑ ๔๕๔๖, ๑๒ ๔๑๒ ๑๐๘๔, ๐๘๖ ๐๓๘ ๒๙๓๓


  |