| |
โมหเจตสิก   |  

โมหเจตสิก เป็นธรรมชาติที่มีความหลงใหลในอารมณ์ หมายความว่า เป็นสภาวธรรมที่มีสภาพหลงจากความเป็นจริง เช่น หลงไปจากสภาพของรูปนาม และไหลไปในสภาพที่มิใช่รูปนาม เพราะความไม่รู้สภาวธรรมตามความเป็นจริง โมหะเจตสิกเป็นเจตสิกที่เป็นหัวหน้าหรือเป็นประธานในบรรดาอกุศลเจตสิกทั้งหมด เพราะมีโมหะ คือ ความหลง ความไม่รู้ จึงทำให้เกิดความโลภ ความโกรธ ความเย่อหยิ่งจองหอง ความเห็นผิด ความลังเลสงสัย เป็นต้นตามมา ด้วยเหตุนี้ อกุศลจิตที่เกิดขึ้นแต่ละดวงนั้น ย่อมมีโมหเจตสิกประกอบร่วมด้วยทุกดวง ไม่มีอกุศลจิตดวงใดที่เกิดขึ้นโดยปราศจากโมหเจตสิกนี้เลย อนึ่ง โมหเจตสิกไม่มีสภาวธรรมใดที่จะมาทำลายล้างให้หมดไปได้ นอกจากปัญญาเจตสิกในอรหัตตมรรคญาณเท่านั้น ส่วนปัญญาเจตสิกในจิตดวงอื่น ๆ นั้น เป็นแต่เพียงบรรเทาสภาพของโมหะเท่านั้น เพราะฉะนั้น บุคคลที่จะละโมหะเจตสิกนี้ได้หมดสิ้น ต้องเป็นพระอรหันต์จำพวกเดียวเท่านั้น พระอริยบุคคลอื่นนอกจากนี้ เป็นแต่เพียงบรรเทาสภาพของโมหะให้เบาบางเท่านั้น


เกี่ยวกับตำราอภิธรรม ออนไลน์ (Disclaimer)
ตำราอภิธรรมออนไลน์ พัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือของอภิธรรมมหาวิทยาลัย วัดระฆังฯ วัดญาณเวศกวัน และ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เพื่อนำเสนอสื่อธรรมสำหรับการศึกษาค้นคว้า โดยได้รับอนุญาต และเอกสารต้นฉบับจากผู้เขียน ดังนี้
(๑) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๒), จิตปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๑, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๒) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๖), เจตสิกปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๒, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๓) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๖๓), รูปปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๖, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
ผู้สนใจศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือ และหลักสูตรการศึกษาได้ที่ สำนักงานอภิธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย วัดระฆังโฆษิตารามวรมหาวิหาร (คณะ ๗) แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ โทร ๐๒ ๔๑๑ ๔๕๔๖, ๑๒ ๔๑๒ ๑๐๘๔, ๐๘๖ ๐๓๘ ๒๙๓๓


  |