| |
อรรถแห่งพุทธะ ๑๕ ประการ   |  

๑. พุชฌิตา ผู้ตรัสรู้สัจจะทั้งหลาย

๒. โพเธตา ผู้ทรงยังประชาสัตว์ให้ตรัสรู้ตาม

๓. สัพพัญญุตา ผู้ทรงเป็นสัพพัญญู

๔. สัพพทัสสาวิตา ผู้ทรงเห็นธรรมทั้งปวง

๕. อภิญเญยยตา ผู้ทรงรู้ยิ่ง

๖. วิกสิตา ผู้ทรงเบิกบาน

๗. ขีณาสวสังขาโต ผู้ทรงสิ้นอาสวกิเลส

๘. นิรุปักกิเลสสังขาโต ผู้ไม่มีอุปกิเลส

๙. เอกันตวีตราโค ผู้ทรงปราศจากราคะโดยเด็ดขาด

๑๐. เอกันตวีตโทโส ผู้ทรงปราศจากโทสะโดยเด็ดขาด

๑๑. เอกันตวีตโมโห ผู้ทรงปราศจากโมหะโดยเด็ดขาด

๑๒. เอกันตนิกกิเลโส ผู้ทรงไม่มีกิเลสโดยเด็ดขาด

๑๓. เอกายนมัคคคโต ผู้ทรงถึงเอกายนมรรคเจ.๒๖แล้ว

๑๔. อภิสัมพุทโธ ผู้ทรงตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ

๑๕. พุทธิปฏิลาโภ ผู้ทรงได้เฉพาะความรู้ เพราะเว้นจากความไม่รู้ได้โดยเด็ดขาดแล้ว


เกี่ยวกับตำราอภิธรรม ออนไลน์ (Disclaimer)
ตำราอภิธรรมออนไลน์ พัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือของอภิธรรมมหาวิทยาลัย วัดระฆังฯ วัดญาณเวศกวัน และ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เพื่อนำเสนอสื่อธรรมสำหรับการศึกษาค้นคว้า โดยได้รับอนุญาต และเอกสารต้นฉบับจากผู้เขียน ดังนี้
(๑) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๒), จิตปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๑, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๒) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๖), เจตสิกปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๒, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๓) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๖๓), รูปปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๖, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
ผู้สนใจศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือ และหลักสูตรการศึกษาได้ที่ สำนักงานอภิธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย วัดระฆังโฆษิตารามวรมหาวิหาร (คณะ ๗) แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ โทร ๐๒ ๔๑๑ ๔๕๔๖, ๑๒ ๔๑๒ ๑๐๘๔, ๐๘๖ ๐๓๘ ๒๙๓๓


  |