| |
อวัยวะที่เป็นใหญ่ในหน้าที่ของตน ๗ อย่าง   |  

ในสังคีติสูตร ทีฆนิกาย ปาฎิกวรรค เป็นต้น ได้แสดงอวัยวะที่เป็นใหญ่ในหน้าที่ของตนเอง ที่เรียกว่า รูปอินทรีย์ ไว้ ๗ อย่างรุ.๑๙๔ คือ

๑. ตา เป็นใหญ่ในการ เห็นรูป เรียกว่า จักขุนทรีย์

๒. หู เป็นใหญ่ในการ ได้ยินเสียง เรียกว่า โสตินทรีย์

๓. จมูก เป็นใหญ่ในการ ดมกลิ่น เรียกว่า ฆานินทรีย์

๔. ลิ้น เป็นใหญ่ในการ ลิ้มรส เรียกว่า ชิวหินทรีย์

๕. กาย เป็นใหญ่ในการ กระทบสัมผัส เรียกว่า กายินทรีย์

๖. อิตถีภาวรูป เป็นใหญ่ในความเป็นหญิง เรียกว่า อิตถินทรีย์

๗. ปุริสภาวรูป เป็นใหญ่ในความเป็นชาย เรียกว่า ปุริสินทรีย์

๘. ชีวิตรูป เป็นใหญ่ในการรักษากัมมชรูป เรียกว่า รูปชีวิตินทรีย์


เกี่ยวกับตำราอภิธรรม ออนไลน์ (Disclaimer)
ตำราอภิธรรมออนไลน์ พัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือของอภิธรรมมหาวิทยาลัย วัดระฆังฯ วัดญาณเวศกวัน และ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เพื่อนำเสนอสื่อธรรมสำหรับการศึกษาค้นคว้า โดยได้รับอนุญาต และเอกสารต้นฉบับจากผู้เขียน ดังนี้
(๑) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๒), จิตปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๑, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๒) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๖), เจตสิกปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๒, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๓) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๖๓), รูปปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๖, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
ผู้สนใจศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือ และหลักสูตรการศึกษาได้ที่ สำนักงานอภิธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย วัดระฆังโฆษิตารามวรมหาวิหาร (คณะ ๗) แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ โทร ๐๒ ๔๑๑ ๔๕๔๖, ๑๒ ๔๑๒ ๑๐๘๔, ๐๘๖ ๐๓๘ ๒๙๓๓


  |