| |
แสดงการเกิดขึ้นของกัมมชกลาป ๔ ของคัพภเสยยกะกำเนิด   |  

ในปรมัตถทีปนีฎีกา ท่านพระฎีกาจารย์ได้แสดงการเกิดขึ้นของกัมมชกลาปทั้ง ๔ มีจักขุทสกกลาป เป็นต้น ที่เกิดต่อจากปฏิสนธิกาล ของพวกคัพภเสยยกะกำเนิด [ชลาพุชะกำเนิด] ไว้ว่า

ตโต ปรํ ปวตฺติมฺหิ วฑฺฒมานสฺส ชนฺตุโน

จกฺขุทสกาทโย จ จตฺตาโร โหนฺติ สมฺภวา ฯ

แปลความว่า ในปวัตติกาล กัมมชกลาปทั้ง ๔ มีจักขุทสกกลาป เป็นต้น ย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์โดยค่อย ๆ เจริญขึ้นตามสมควร

อธิบายความว่า หลังจากปฏิสนธิกาลไปแล้ว ในปวัตติกาลเมื่อสัตว์นั้นเจริญเติบโตขึ้น กัมมชกลาป ๔ มีจักขุทสกกลาป เป็นต้น ย่อมเกิดขึ้นตามสมควร แต่ก็ไม่ได้จำกัดลงไปว่า กัมมชกลาปใดเกิดก่อนหรือเกิดภายหลัง เป็นการแสดงรวมไปว่า จักขุทสกกลาป โสตทสกกลาป ฆานทสกกลาป และชิวหาทสกกลาป ทั้ง ๔ กลาปนี้ ย่อมเกิดขึ้นในสัปดาห์ที่ ๑๑ ในระหว่าง ๗๐ ถึง ๗๗ วัน และเอาเป็นที่แน่นอนไม่ได้ว่า กลาปใดเกิดก่อน กลาปใดเกิดทีหลัง เพราะพระพุทธองค์มิได้ทรงแสดงกัมมชกลาปทั้ง ๙ โดยอุปปัตติกมนัย [ลำดับแห่งการเกิดขึ้น] แต่เป็นการแสดงโดยเทสนากมนัย [ลำดับแห่งเทศนา] เช่นเดียวกันกับการแสดงเรื่องขันธ์ ๕ หรือสัจจะ ๔ เป็นต้น อนึ่ง ในกถาวัตถุอรรถกถาท่านแสดงว่า

เสสานิ จตฺตาริ สตฺตสตฺตติ รตฺติมฺหิ ชายนฺติ

แปลความว่า กัมมชกลาปทั้ง ๔ ที่เหลือจากกายทสกกลาป ภาวทสกกลาป วัตถุทสกกลาป และชีวิตนวกกลาป ย่อมเกิดขึ้นในวันที่ ๗๐-๗๗ หรือสัปดาห์ที่ ๑๐-๑๑

สำหรับชีวิตนวกกลาปย่อมเกิดขึ้นภายในสัปดาห์แรก หลังจากปฏิสนธิจิตเป็นต้นไป คือ ในระหว่าง ๗ วันแรก

ส่วนชีวิตนวกกลาปที่เกิดในปวัตติกาลของพวกสังเสทชะกำเนิดและโอปปาติกะกำเนิดในกามภูมินั้น เกิดขึ้นตั้งแต่ฐีติขณะของปฏิสนธิจิตเป็นต้นไป


เกี่ยวกับตำราอภิธรรม ออนไลน์ (Disclaimer)
ตำราอภิธรรมออนไลน์ พัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือของอภิธรรมมหาวิทยาลัย วัดระฆังฯ วัดญาณเวศกวัน และ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เพื่อนำเสนอสื่อธรรมสำหรับการศึกษาค้นคว้า โดยได้รับอนุญาต และเอกสารต้นฉบับจากผู้เขียน ดังนี้
(๑) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๒), จิตปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๑, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๒) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๖), เจตสิกปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๒, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๓) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๖๓), รูปปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๖, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
ผู้สนใจศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือ และหลักสูตรการศึกษาได้ที่ สำนักงานอภิธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย วัดระฆังโฆษิตารามวรมหาวิหาร (คณะ ๗) แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ โทร ๐๒ ๔๑๑ ๔๕๔๖, ๑๒ ๔๑๒ ๑๐๘๔, ๐๘๖ ๐๓๘ ๒๙๓๓


  |