| |
พระอริยบุคคล มี ๗ จำพวก [ตามนัยแห่งวิสุทธิมรรค]   |  

๑. สัทธานุสารี ผู้ตามระลึกด้วยศรัทธา หมายความว่า เป็นผู้บรรลุโสดาปัตติมรรคด้วยศรัทธาที่มีกำลังแก่กล้าแล้ว ได้แก่ พระโสดาปัตติมรรคบุคคล

๒. สัทธาวิมุตติ ผู้หลุดพ้นด้วยศรัทธาเป็นใหญ่ หมายความว่า เป็นผู้มีศรัทธาที่มีกำลังมาก และบรรลุมรรคผลด้วยกำลังศรัทธาที่แรงกล้า ได้แก่ พระอริยบุคคล ๗ จำพวก คือ พระโสดาปัตติผลบุคคล ถึง พระอรหัตตผลบุคคล

๓. กายสักขี ผู้มีกายเป็นพยาน หมายความว่า เป็นผู้ที่ได้รูปฌานแล้วบำเพ็ญวิปัสสนาจนได้บรรลุมรรคผล ได้แก่ พระอริยบุคคลทั้ง ๘ จำพวก ที่ได้รูปฌานด้วย

๔. อุภโตภาควิมุตติ ผู้หลุดพ้นโดยส่วนทั้งสอง หมายความว่า เป็นผู้ที่ได้รูปฌานและอรูปฌานแล้วบำเพ็ญวิปัสสนาจนได้บรรลุมรรคผล ได้แก่ พระอริยบุคคลทั้ง ๘ จำพวก ที่ได้สมาบัติ ๘ ด้วย

๕. ธัมมานุสารี ผู้ตามระลึกด้วยธัมมานุปัสสนา หมายความว่า เป็นผู้ที่พิจารณาอนัตตลักษณะแล้วได้บรรลุโสดาปัตติมรรค ได้แก่ พระโสดาปัตติมรรคบุคคล

๖. ทิฏฐิปัตตะ ผู้ถึงความเห็นชอบ หมายความว่า เป็นผู้ที่พิจารณาอนัตตลักษณะแล้วได้บรรลุมรรคผล ได้แก่ พระอริยบุคคล ๖ จำพวก คือ พระโสดาปัตติผลบุคคล ถึงพระอรหัตตมรรคบุคคล

๗. ปัญญาวิมุตติ ผู้หลุดพ้นด้วยปัญญา หมายความว่า เป็นผู้ที่พิจารณาอนัตตลักษณะแล้วเข้าถึงอรหัตตผล ได้แก่ พระอรหัตตผลบุคคล


เกี่ยวกับตำราอภิธรรม ออนไลน์ (Disclaimer)
ตำราอภิธรรมออนไลน์ พัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือของอภิธรรมมหาวิทยาลัย วัดระฆังฯ วัดญาณเวศกวัน และ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เพื่อนำเสนอสื่อธรรมสำหรับการศึกษาค้นคว้า โดยได้รับอนุญาต และเอกสารต้นฉบับจากผู้เขียน ดังนี้
(๑) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๒), จิตปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๑, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๒) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๖), เจตสิกปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๒, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๓) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๖๓), รูปปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๖, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
ผู้สนใจศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือ และหลักสูตรการศึกษาได้ที่ สำนักงานอภิธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย วัดระฆังโฆษิตารามวรมหาวิหาร (คณะ ๗) แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ โทร ๐๒ ๔๑๑ ๔๕๔๖, ๑๒ ๔๑๒ ๑๐๘๔, ๐๘๖ ๐๓๘ ๒๙๓๓


  |