| |
วจนัตถะ [คำจำกัดความ] ของชีวิตรูป   |  

พระอาจารย์สัทธัมมโชติกะ ธัมมาจริยะ และ อาจารย์วรรณสิทธิ ไวทยะเสวีรุ.๓๐๒ ได้แสดงความหมายและวจนัตถะของชีวิตรูปไว้ดังต่อไปนี้

ชีวิตรูปเป็นรูปชนิดหนึ่ง ซึ่งเกิดจากกรรมเป็นสมุฏฐาน มีหน้าที่รักษารูปที่เกิดพร้อมกันกับตนให้คงอยู่และเป็นไปได้ตลอดอายุของรูปนั้น ๆ ดังมีวจนัตถะแสดงว่า“ชีวนฺติ สหชาตธมฺมา เอเตนาติ = ชีวิตํ” แปลความว่า สหชาตรูปทั้งหลาย ย่อมคงอยู่และเป็นไปได้ เพราะอาศัยรูปนั้น เพราะเหตุนั้น รูปซึ่งเป็นเหตุให้สหชาตรูปทั้งหลายคงอยู่และเป็นไปได้นั้น จึงชื่อว่า ชีวิตรูป


เกี่ยวกับตำราอภิธรรม ออนไลน์ (Disclaimer)
ตำราอภิธรรมออนไลน์ พัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือของอภิธรรมมหาวิทยาลัย วัดระฆังฯ วัดญาณเวศกวัน และ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เพื่อนำเสนอสื่อธรรมสำหรับการศึกษาค้นคว้า โดยได้รับอนุญาต และเอกสารต้นฉบับจากผู้เขียน ดังนี้
(๑) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๒), จิตปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๑, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๒) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๖), เจตสิกปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๒, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๓) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๖๓), รูปปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๖, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
ผู้สนใจศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือ และหลักสูตรการศึกษาได้ที่ สำนักงานอภิธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย วัดระฆังโฆษิตารามวรมหาวิหาร (คณะ ๗) แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ โทร ๐๒ ๔๑๑ ๔๕๔๖, ๑๒ ๔๑๒ ๑๐๘๔, ๐๘๖ ๐๓๘ ๒๙๓๓


  |