| |
สัปปายะ ๗ ประการ   |  

สัปปายะ หมายถึง ปัจจัยที่เอื้ออำนวยต่อการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติธรรมให้บังเกิดขึ้นและเจริญขึ้นได้ มี ๗ ประการ คือ

๑. อาวาสสัปปายะ ที่อยู่อาศัยอันเหมาะสม

๒. โคจรสัปปายะ สถานที่เที่ยวไปหรืออารมณ์ที่เหมาะสม

๓. ภัสสสัปปายะ ถ้อยคำเป็นที่สมควรฟัง

๔. ปุคคลสัปปายะ บุคคลเป็นที่สมควรคบ มีความเป็นกัลยาณมิตร

๕. โภชนสัปปายะ เครื่องอุปโภคบริโภคที่เหมาะสม

๖. อุตุสัปปายะ อากาศหรือฤดูที่เหมาะสม

๗. อิริยาปถสัปปายะ อิริยาบถที่เหมาะสม

ส่วนที่ตรงข้ามกับสัปปายะทั้ง ๗ นี้ เรียกว่า อสัปปายะ มี ๗ ประการเช่นเดียวกัน เช่น อาวาสอสัปปายะ ที่อยู่อันไม่เหมาะสม เป็นต้น


เกี่ยวกับตำราอภิธรรม ออนไลน์ (Disclaimer)
ตำราอภิธรรมออนไลน์ พัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือของอภิธรรมมหาวิทยาลัย วัดระฆังฯ วัดญาณเวศกวัน และ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เพื่อนำเสนอสื่อธรรมสำหรับการศึกษาค้นคว้า โดยได้รับอนุญาต และเอกสารต้นฉบับจากผู้เขียน ดังนี้
(๑) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๒), จิตปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๑, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๒) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๖), เจตสิกปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๒, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๓) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๖๓), รูปปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๖, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
ผู้สนใจศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือ และหลักสูตรการศึกษาได้ที่ สำนักงานอภิธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย วัดระฆังโฆษิตารามวรมหาวิหาร (คณะ ๗) แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ โทร ๐๒ ๔๑๑ ๔๕๔๖, ๑๒ ๔๑๒ ๑๐๘๔, ๐๘๖ ๐๓๘ ๒๙๓๓


  |