| |
ลักษณะประจำตัวของคนพุทธิจริต ๗ ประการ

ในคัมภีร์วิสุทธิมรรค ท่านพระพุทธโฆสาจารย์ได้แสดงลักษณะนิสัยหรือธัมมปวัตติ คือนิสัยและความประพฤติของบุคคลผู้หนักในพุทธิจริตไว้ ๗ ประการรุ.๒๙๓ ดังต่อไปนี้

๑. โสวจัสสตา เป็นคนว่าง่ายสอนง่าย

๒. กัลยาณมิตตตา เป็นคนชอบคบหาสมาคมกับกัลยาณมิตร

๓. โภชเน มัตตัญญุตา เป็นผู้รู้จักประมาณในการบริโภค

๔. สติสัมปชัญญัง เป็นผู้มีสติสัมปชัญญะดี

๕. ชาคริยานุโยโค เป็นผู้ประกอบความเพียรตื่นตัวอยู่เป็นนิตย์

๖. สังเวชนีเยสุ ฐาเนสุ สังเวโค เป็นผู้มีความสำนึกสลดใจในฐานะที่ควรสลดใจ

๗. สังวิคคัสสะ โยนิโส ปธานัง เมื่อสลดใจแล้ว ก็เริ่มตั้งความเพียรโดยอุบายอันแยบคายได้โดยง่าย


เกี่ยวกับตำราอภิธรรม ออนไลน์ (Disclaimer)
ตำราอภิธรรมออนไลน์ พัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือของอภิธรรมมหาวิทยาลัย วัดระฆังฯ วัดญาณเวศกวัน และ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เพื่อนำเสนอสื่อธรรมสำหรับการศึกษาค้นคว้า โดยได้รับอนุญาต และเอกสารต้นฉบับจากผู้เขียน ดังนี้
(๑) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๒), จิตปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๑, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๒) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๖), เจตสิกปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๒, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๓) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๖๓), รูปปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๖, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
ผู้สนใจศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือ และหลักสูตรการศึกษาได้ที่ สำนักงานอภิธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย วัดระฆังโฆษิตารามวรมหาวิหาร (คณะ ๗) แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ โทร ๐๒ ๔๑๑ ๔๕๔๖, ๑๒ ๔๑๒ ๑๐๘๔, ๐๘๖ ๐๓๘ ๒๙๓๓


  |