| |
กายานุคตธรรม [สิ่งที่เนื่องด้วยกาย] ๑๐ ประการ

อนึ่ง ในมิลินทปัญหา [ฉบับแปล เล่ม ๒] ท่าน [พระนาคเสนเถระ] ได้แสดงสิ่งที่เกี่ยวเนื่องอยู่กับร่างกาย ที่เรียกว่า กายานุคตธรรม ไว้ ๑๐ ประการรุ.๑๘๗ คือ

๑. สีตัง ความเย็น ๒. อุณหัง ความร้อน

๓. ชิฆัจฉา ความหิว ๔. ปิปาสา ความกระหาย

๕. อุจจาโร การถ่ายอุจจาระ ๖. ปัสสาโว การถ่ายปัสสาวะ

๗. ถีนมิทธัง ความง่วงหาวนอน ๘. ชรา ความแก่

๙. พยาธิ ความเจ็บป่วย ๑๐. มรณัง ความตาย

กายานุคตธรรม ๑๐ ประการนี้ เป็นสิ่งที่ติดตามมากับร่างกาย หรือเป็นปกติของร่างกาย เพราะฉะนั้น แม้บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้ว ก็ยังมีสภาพ ๑๐ อย่างนี้อยู่ ตามสมควรแก่สภาพของบุคคล


เกี่ยวกับตำราอภิธรรม ออนไลน์ (Disclaimer)
ตำราอภิธรรมออนไลน์ พัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือของอภิธรรมมหาวิทยาลัย วัดระฆังฯ วัดญาณเวศกวัน และ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เพื่อนำเสนอสื่อธรรมสำหรับการศึกษาค้นคว้า โดยได้รับอนุญาต และเอกสารต้นฉบับจากผู้เขียน ดังนี้
(๑) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๒), จิตปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๑, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๒) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๖), เจตสิกปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๒, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๓) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๖๓), รูปปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๖, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
ผู้สนใจศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือ และหลักสูตรการศึกษาได้ที่ สำนักงานอภิธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย วัดระฆังโฆษิตารามวรมหาวิหาร (คณะ ๗) แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ โทร ๐๒ ๔๑๑ ๔๕๔๖, ๑๒ ๔๑๒ ๑๐๘๔, ๐๘๖ ๐๓๘ ๒๙๓๓


  |