| |
นิยตโยคีเจตสิก

นิยตโยคีเจตสิก หมายถึง เจตสิกที่ประกอบกับจิตได้แน่นอน หมายความว่า เมื่อกล่าวระบุไว้ว่า เจตสิกดวงนี้ ประกอบกับจิตอะไรได้บ้าง เมื่อจิตดวงนั้น ๆ เกิดขึ้น เจตสิกนี้ย่อมประกอบร่วมด้วยเสมอ เพราะมีหน้าที่และอารมณ์ที่ไม่ขัดกัน เช่น ผัสสเจตสิก ประกอบกับจิตได้ทั้งหมด ๑๒๑ ดวง เพราะสภาพของผัสสะนี้ ย่อมมีหน้าที่ทำให้สัมปยุตตธรรมกระทบกับอารมณ์เสมอ ไม่ว่า สภาพจิตนั้นจะเป็นอย่างไร มีหน้าที่อย่างไร และมีอารมณ์อะไรก็ตาม เมื่อจิตดวงใดดวงหนึ่งเกิดขึ้นแล้ว ย่อมมีผัสสเจตสิกประกอบร่วมด้วยเสมอ ดังนี้เป็นต้น


เกี่ยวกับตำราอภิธรรม ออนไลน์ (Disclaimer)
ตำราอภิธรรมออนไลน์ พัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือของอภิธรรมมหาวิทยาลัย วัดระฆังฯ วัดญาณเวศกวัน และ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เพื่อนำเสนอสื่อธรรมสำหรับการศึกษาค้นคว้า โดยได้รับอนุญาต และเอกสารต้นฉบับจากผู้เขียน ดังนี้
(๑) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๒), จิตปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๑, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๒) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๖), เจตสิกปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๒, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๓) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๖๓), รูปปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๖, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
ผู้สนใจศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือ และหลักสูตรการศึกษาได้ที่ สำนักงานอภิธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย วัดระฆังโฆษิตารามวรมหาวิหาร (คณะ ๗) แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ โทร ๐๒ ๔๑๑ ๔๕๔๖, ๑๒ ๔๑๒ ๑๐๘๔, ๐๘๖ ๐๓๘ ๒๙๓๓


  |