| |
ประเภทของวจีวิญญัติรูป   |  

วจีวิญญัติรูป ๒ ประเภท

พระอาจารย์สัทธัมมโชติกะ ธัมมาจริยะ และอาจารย์วรรณสิทธิ ไวทยะเสวีรุ.๓๗๔ ได้แสดงประเภทและความหมายของวจีวิญญัติรูปไว้ดังต่อไปนี้

วจีวิญญัติ มี ๒ ประเภท คือ

๑. โพธนวจีวิญญัติ หมายถึง การเปล่งวาจาโดยจงใจที่ต้องการให้ผู้อื่นรู้ความประสงค์ เช่น การร้องเรียก หรือ บอกกล่าวเล่าเรื่องต่าง ๆ เป็นต้น

๒. ปวัตตนวจีวิญญัติ หมายถึง การเปล่งวาจาโดยมิได้จงใจ ไม่ต้องการให้ผู้อื่นรู้ความประสงค์ เช่น การเปล่งเสียงอุทานออกมา การอ่านหนังสือ การร้องเพลง เป็นต้น โดยปกติเฉพาะตน มิได้จงใจจะบอกให้ผู้อื่นรู้ความหมายแต่อย่างใด แต่ผู้ที่ได้ยินเสียงที่เปล่งออกมานั้นย่อมทราบความหมายได้


เกี่ยวกับตำราอภิธรรม ออนไลน์ (Disclaimer)
ตำราอภิธรรมออนไลน์ พัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือของอภิธรรมมหาวิทยาลัย วัดระฆังฯ วัดญาณเวศกวัน และ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เพื่อนำเสนอสื่อธรรมสำหรับการศึกษาค้นคว้า โดยได้รับอนุญาต และเอกสารต้นฉบับจากผู้เขียน ดังนี้
(๑) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๒), จิตปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๑, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๒) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๖), เจตสิกปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๒, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๓) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๖๓), รูปปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๖, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
ผู้สนใจศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือ และหลักสูตรการศึกษาได้ที่ สำนักงานอภิธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย วัดระฆังโฆษิตารามวรมหาวิหาร (คณะ ๗) แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ โทร ๐๒ ๔๑๑ ๔๕๔๖, ๑๒ ๔๑๒ ๑๐๘๔, ๐๘๖ ๐๓๘ ๒๙๓๓


  |